Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

20.11.2008 Výsledky 10. študentskej vedeckej konferencie na oddelení environmentálneho inžinierstva
 

Dňa 19.11.2008 sa na FCHPT uskutočnila 10. študentská vedecká konferencia v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Celkovo bola hodnotená veľmi pozitívne.

Na oddelení environmentálneho inžinierstva sme mali dve sekcie, a to: Environmentálne inžinierstvo 1: Technológie , a Environmentálne inžinierstvo 2: Chémia a biológia životného prostredia.
Výsledky sú tu...

Environmentálne Inžinierstvo 1: Technológie

  1. Bc. Soňa Durdíková, Intenzifikácia produkcie bioplynu v procese čistenia odpadových vôd a jeho využitie, doc. Ing. Igor Bodík, PhD., FChPT STU
  2. Bc. Tibor Tricko, Využitie biomasy na energetické účely, prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc., FChPT STU
  3. Bc. Andrea Vašinová, Inventarizačná analýza materiálových tokov recyklácie elektronického a elektrického odpadu v podniku, školiteľ neznámy, TU Zvolen
  4. Bc. Veronika Matyšáková, Možnosti využitia domových čističiek odpadových vôd v decentralizovanom systéme čistenia, doc. Ing. Igor Bodík, PhD., FChPT STU
  5. Bc. Zuzana Brezovická, Súčasný stav aplikácie nespaľovacích technológií na zneškodňovanie PCB v SR, Ing. Peter Ševčík, FChPT STU

Environmentálne Inžinierstvo 2: Chémia a biológia životného prostredia

  1. Alena Dolanská, Vplyv rôznych komplexačných látok na oxidačnú silu Fentonovej reakcie, doc. Ing. Josef Prousek, PhD., FCHPT STU Bratislava
  2. Bc. Patrik Mlynárčik, Monitoring dusičnanov v individuálnych zdrojoch pitnej vody v obci Jesenské a okolie, doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc., PF UPJŠ Košice
  3. Beáta Kandriková, Využitie katecholom riadenej Fentonovej reakcie na degradáciu kyseliny monochlór- a dichlóroctovej, doc. Ing. Josef Prousek, PhD., FCHPT STU Bratislava
  4. Bc. Barbora Šišková, Stanovenie nitrofenolov v životnom prostredí, doc. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc., PF UPJŠ Košice
  5. Bc. Dana Pacherová, Bilancia výskytu ortuti v modelových rastlinných druhoch a v pôde v CHKO Štiavnické Vrchy, Ing. Andrea Marušková, FEE TU Zvolen
Za prvé miesto je finančná odmena 3500,- Sk (€ 116,18), za druhé 2500,- Sk (€ 82,98), za tretie 1750,- Sk (€ 58,09), za stvrte 1250,- Sk (€ 41,49) a za piate miesto je 1000,- Sk (€ 33,19).
Blahoželáme všetkým výhercom, i ostatným zúčastneným a veríme, že sa uvidíme opäť o rok s ešte kvalitnejšími prácami.


English