Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

14.07.2021 Nová učebnica - Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok
 

Hoci štatistiky poukazujú na to, že chemický priemysel je bezpečnejší než iné odvetvia (baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo), predsa len sa v ňom pracuje s látkami, ktoré môžu v prípade havarijného úniku ohroziť človeka aj životné prostredie. Modelovanie následkov havárií je preto nevyhnutnou súčasťou bezpečnostnej analýzy chemických výrob. Bezpečnostná analýza zahŕňa identifikáciu nebezpečenstva, zhodnotenie jeho rizika, výpočet množstva uniknutej látky a dosahu následkov, ako aj výpočet individuálneho a spoločenského rizika, ktoré prináša umiestnenie chemického podniku v blízkosti obyvateľstva.

V úvode publikácie získa čitateľ prehľad o konkrétnych nebezpečných chemických látkach a ich vlastnostiach. Ďalej autori objasňujú základné princípy odhadovania následkov úniku takýchto látok do prostredia. Okrem teoretických informácií obsahuje publikácia aj praktickú aplikáciu matematických postupov v riešených príkladoch, s cieľom pochopiť vzťahy medzi vstupnými a výstupnými dátami pri modelovaní následkov únikov nebezpečných látok.

Učebnica je určená najmä poslucháčom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok 1


Učebnicu „Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok“ si môžete objednať na stránkach vydavateľstva: http://www.vydavatelstvo.stuba.sk/obchod/modelovanie-nasledkov-ucinkov-nebezpecnych-latok
Študenti STU si ju môžu stiahnuť zdarma po prihlásení do AIS.English