Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

7.7.2017 Sumár 11. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva
 

účastníci letnej školy

V dňoch 26. až 30. júna 2017 sa, vďaka finančným prostriedkom Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI), participácii partnerských firiem – SLOVNAFT, a.s., DUSLO,, a.s. a Evonik Fermas, s.r.o. – a nasadeniu pracovníkov Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva ako aj dobrovoľníkov z radov študentov,  uskutočnila už 11ta Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva. Zúčastnilo sa na nej 41 študentov predmaturitných ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl zo Slovenska.

Program letnej školy pozostával zo súboru prednášok, laboratórnych cvičení, ako aj exkurzie, výletu a spoločenského a športového programu. Detailný program a harmonogram je k dispozícii TU. Obsah prednášoklaboratórnych cvičení bol koncipovaný tak, aby pokrýval široké spektrum problematík, riešených v inžinierskej praxi i výskume, počínajúc starostlivosťou o životné prostredie a obnoviteľnými zdrojmi energie, cez témy z bioinžinierstva a biotechnológie až po klasické procesy a zariadenia v chemickom, petrochemickom a ropnom priemysle. Milým spestrením programu bol v utorok 27.6.2017 Deň otvorených dverí na FCHPT – ChemShow 2017 – v rámci ktorého sa viacerí účastníci letnej školy dostali aj do záberu kamier TV JOJ a mohli sa spoznať v reportáži uverejnenej v nedeľu 2.7.2017 na TV JOJ. Streda po ranných prednáškach patrila exkurzii na ČOV Hamuliakovo, následnej plavbe výletnou loďou na VD Gabčíkovo a pri ceste naspäť do Bratislavy návšteve areálu vodných športov v Čuňove. Tematicky tak dopĺňala letnú školu a akcentovala vodu ako kľúčovú prírodnú surovinu.

Štvrtkové poobedie sa nieslo v športovom duchu; účastníci letnej školy mali možnosť si vybrať medzi futbalom, volejbalom a pingpongom, čo aj dosýta využili a dvojhodinový program bol plný športových výkonov, nasadenia ale najmä zábavy. Po športovom programe nasledoval spoločenský program, otvorený vedomostným kvízom, pokračujúci večerou, oceňovaním víťazov športových súťaží a kvízu a následne voľnou neformálnou zábavou do večerných hodín.

Piatkové ráno a predpoludnie patrilo krátkym firemným prezentáciám spoločností SLOVNAFT, a.s. a DUSLO, a.s., po ktorých nasledovali prezentácie laboratórnych prác samotnými účastníkmi letnej školy. Spolu 12 prezentácií poukázalo na rozvinutú prezentačnú úroveň študentov a preukázalo schopnosť ich tímovej práce, čo veľmi pozitívne hodnotili aj prítomní zástupcovia partnerských firiem. Najlepšie hodnotené prezentujúce tímy, ako aj jednotlivci, boli ocenení balíčkami vecných cien od partnerských spoločností SLOVNAFT, a.s., DUSLO, a.s. a Evonik Fermas, s.r.o.  Všetci účastníci boli tiež obdarovaní praktickými študijnými pomôckami od partnerských spoločností a SSCHI a napokon obdržali aj diplom potvrdzujúci ich účasť na 11tej Letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva.

Študenti v rámci ankety veľmi ocenili možnosť samostatnej práce v laboratóriu pod vedením cvičiacich, ako aj fakt, že mohli participovať na starostlivo pripravenom celodennom odbornom a spoločenskom programe. Vyzdvihovali aj nasadenie dobrovoľníkov z radov študentov, s ktorými si rýchlo vytvorili neformálny vzťah a debatovali s nimi o rôznych aspektoch vysokoškolského študentského života v Bratislave, ako aj samotného štúdia na FCHPT STU. Viacerí z nich aj pod vplyvom dojmov a zážitkov z letnej školy zvažujú vysokoškolské štúdium na technickom odbore, resp. priamo na chemickom inžinierstve.

Veríme, že s niektorými z tohtoročných účastníkov letnej školy sa stretneme napríklad ako s budúcimi študentmi na chemickom inžinierstve a zároveň si pokladáme za záväzok zorganizovať budúcoročnú 12tu letnú školu na minimálne rovnakej kvalitatívnej úrovni.

Na záver by sme radi poďakovali:

- Pracovníkom Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU za celotýždňové nasadenie, odborný i ľudský prístup k účastníkom letnej školy

- Partnerským spoločnostiam – SSCHI, SLOVNAFT, a.s., DUSLO, a.s. a Evonik Fermas, s.r.o. za finančnú podporu akcie, ako aj za vecné ceny a propagačné materiály a v neposlednom rade za účasť firemných zástupcov na piatkovom programe

- Oddeleniu telesnej výchovy a športu FCHPT STU za prenájom priestorov na športové aktivity

- Študentským dobrovoľníkom za starostlivosť o účastníkov letnej školy a za pomoc pri organizácii akcie

- Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a menovite Ing. Jozefovi Tichému za poskytnutie možnosti exkurzie na ČOV Hamuliakovo

...a mnohým ďalším, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému priebehu 11tej Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva

Organizačný tím letnej školy: Miroslav Variny, Viliam Rizman + neúnavný fotograf a kameraman Ján JanošovskýEnglish