Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav
 
Skip Navigation Links
O ústave
Novinky
História
Telefónny zoznam
Výročné správy
Konferencie a semináre

Novinky

1.12.2011 Pravidlá hodnotenia aktivity doktorandov na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva pre rok 2011
 

Pravidlá hodnotenia aktivity doktorandov na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva pre rok 2011 Hodnotenie aktivity doktorandov na Ústave vychádza z Pravidiel na delenie neúčelovej zložky doktorandských štipendií navrhnutých vedením FCHPT a schválenej Akademickým senátom FCHPT:

Balík A bude delený podľa pravidiel prijatých vedením FCHPT a pravidlá pre Ústav sa tohto balíka netýkajú.

Balík B, ktorý bol pridelený na Ústav vyplýva z pedagogickej záťaže Ústavu, výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a hlavne počtu doktorandov v danom období.

Kritériá na delenie finančných prostriedkov vychádzajú z vedecko-výskumnej aktivity doktorandov a pedagogického pôsobenia. Pri vyhodnotení aktivity doktorandov bude použité „Odporúčané bodové hodnotenie vedecko-výskumných a pedagogických aktivít“ tak, ako to bolo navrhnuté vedením FCHPT.

Pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít sa bude hodnotenie odvíjať od predpokladu, že každá publikácia má hodnotu 100% a príspevok každého doktoranda bude zodpovedať podielu určeného na základe počtu doktorandov, ktorí sú spoluautormi a v čase hodnotenia sú na zozname doktorandov. Výsledné bodové hodnotenie bude pre danú publikáciu zodpovedať súčinu bodového hodnotenia a podielu hodnoteného doktoranda.

Napríklad: Sedláček S., Bodík I., Kubaská M., Lehotská S.“ Anaeróbna.........“ bude podiel spoluautora Sedláčka S. rovný 0,5, lebo v čase hodnotenia je v zozname doktorandov Sedláček a Lehotská.

Pri hodnotení pedagogickej aktivity sa bude postupovať podľa kritérií navrhnutých vedením FCHPT.

Hodina samostatnej výučby za týždeň (nenásobí sa počtom týždňov semestra, predpokladá sa, že doktorand odučí celý semester; ak odučí len časť zo semestra, tak sa body zoberú pomerne, pri odučení pol semestra sa dá 0,5 za hodinu týždenne), v novembri sa hodnotí celý predošlý letný semester, v máji sa hodnotí celý predošlý zimný semester

Do tejto kategórie patria len tie aktivity, ktoré súvisia s priamym samostatným vyučovaním predmetu zapísaného v Študijnom programe v rozsahu uvedenom vyššie.

Body za konzultovanie prác získava doktorand za predmety, ktoré sú uvedené v Študijnom programe.

Body za Učebnú pomôcku a za Pomoc pri výučbe treba dokladovať (v hodnotení pedagogickej činnosti je príprava na vyučovanie a skúšanie zohľadnené patričným koeficientom pre vyučujúceho).

Body za pedagogickú aktivitu môže doktorand získať ak recenzuje technologický projekt vypracovaný v rámci predmetu Technologický projekt – 1 projekt = 1 doktorand = 1 bod.

Za dôležitú považuje Ústav aj propagáciu štúdia na Ústave (fakulta oceňuje propagáciu fakulty z Balíka A). Doktorand môže získať za propagáciu 1 bod v pedagogickej aktivite.

V tomto roku je kompenzácia za sťažený výkon práce vyriešená inak a neobjaví sa v delení finančných prostriedkov.30.11.2011                                                                                         Jozef DudášEnglish