Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Zneškodňovanie chemických odpadov a hodnotenie environmentálneho rizika
Smery výskumu:
 • Smery výskumu:
 • - heterogénna fotokatalýza odbúravania organických polutantov
 • - využitie syntetických zeolitov v environmentálnej katalýze
 • - funkcie reaktívnych foriem kyslíka na ochranu zložiek životného prostredia
 • - separácia a analýza aromatických látok v zložkách životného prostredia
 • - perzistentné organické látky v životnonm prostredí
 • - využitie organických polovodičov v environmentálnej katalýze
 • - hodnotenie toxicity organických polutantov v prírodných ekologických systémoch.
 • Členovia výskumného teamu
 • Pedagogickí a výskumní pracovníci: Prof.Ing. Gabriel Čík, PhD.
 • Doktorandi: Ing. Peter Ševčík
 • Prístroje
 • plynový chromatograf FISON 8000
 • prenosný analyzátor spalín SENZONIK
 • Spolupráca
 • - Oddelenie organickej chémie FCHPT STU Bratislava-syntéza svetlom indukovaných pesticídov
 • - Medzinárodné laserove centrum v Bratislave-štúdium fotochemických a fotodegradačných procesov organických látok
 • - Chemický ústav PRiF UK v Bratislave-hodnotenie toxických vlastností organických polutantov na fotosyntetický systém
 • - Katedra mikrobiológie a virológie PRiF UK v Bratislave-hodnotenie vplyvu reaktívnych foriem kyslíka na dezinfekciu environmentálneho prostredia a prežitie škodlivých mikroorganizmov.
 • Výskumné projekta
 • - Projekt VEGA 1/1809/01 - Syntézy orientované na nové, štrkturálne definované pí-konjugované heterocyklické zlúčeniny. Projekt sa zaoberá syntézou a charakterizáciou vlastností organických polovodičov na báze oligomérov tiofénu, využiteľných v životnom prostredí ako svetlom indukované pesticídy
 • - Postgraduálna škola priemyselnej ekológie. Projekt je zameraný na najnovšie poznatky v oblasti recyklácie priemyselných odpadov. Formou ucelených kurzov oboznamuje účastníkov (prihlásených špecialistov) s vývojom a perspektívami riešenia zneškodňovania a zhodnocovania chemických a priemyselných odpadov.
 • Súčasné doktorandské práce
 • * Ing. Peter Ševčík: Príprava a vlastnosti modifikovaného katalyzátora na báze oxidu titaničitého. Školiteľ: Prof.Ing. Gabriel Čík, PhD.
 • Výskumné úlohy riešené v rámci bakalárskych projektov a diplomových prác
 • # využitie fotokatalýzy na dezinfekciu biologicky znečistených environmentálnych systémov. Vedúci riešiteľ: Prof.Ing. Gabriel Čík, PhD.
 • # príprava a vlastnosti modifikovaného katalyzátora na báze oxidu titaničitého. Vedúci riešiteľ: Prof.Ing. Gabriel Čík, PhD.
 • Publikačná činnosť
 • Viď informácie o členoch výskumnej skupiny v okne Ľudia
 
  
 English