Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
Smery výskumu:
 • Smery výskumu:
 • - čistenie odpadových vôd s odstraňovaním dusíka a fosforu, optimalizácia, regulácia a intenzifikácia procesov
 • - membránové procesy pri čistení iodpadových vôd a úprave vody
 • - anaeróbne procesy pri čistení odpadových vôd, anaeróbne spracovanie kalov a organických materiálov, produkcia bioplynu
 • - progresívne oxidačné procesy - ozonizácia, Fentonova reakcia, fotochemické reakcie
 • - matematické modelovanie procesov čistenia a úpravy vôd
 • Členovia výskumného teamu
 • Pedagogickí a výskumní pracovníci : Doc.Ing. Igor Bodík, PhD., Doc.Ing. Ján Derco, PhD., Doc.Ing. Miloslav Drtil, PhD, Doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD, Doc.Ing. Jozef Prousek, PhD.
 • Doktorandi : Ing. Beata Almásiová,Ing. Andrea Blšťáková, Ing. Lucia Dančová, Ing. Andrej Kalina, Ing. Petra Pagáčová, Ing. Timea Pethoová
 • Laborantka : Marta Onderová
 • Prístroje
 • respirometer na stanovenie aktivity kalu
 • laboratórne modely reaktorov na čistenie odpadových vôd
 • laboratórny generátor ozónu
 • Spolupráca
 • - navrhovanie a výpočet technológií čistenia odpadových vôd (ČOV), úpravy vody a spracovania kalov pre projekčné a dodávateľské firmy , napr. ČOV-ky Rimavská Sobota, Lučenec, Prešov, Bratislava, Petržalka, Banská Bystrica, Volkswagen Slovakia, Peugeot Trnava, Poltár, Žarnovica, Spišská Nová Ves, Piešťany, Brezno atď.
 • - laboratórny prieskum a modelovanie čistenia a úpravy vôd a spracovania kalov, napr. Duslo Šaľa, Chemko Strážske, CHZ Nováky, Biotika Slovenská Lupča, Slovakofarma Hlohovec, Amylum Boleráz, Matador Púchov, Mondi Business Paper SCP Ružomberok, SČOV Hrboltová, Gelima Liptovský Mikuláš, cukrovary, pivovary atď.
 • - vývoj a aplikácia nových technológií pri čistení splaškových a priemyselných vôd
 • Výskumné projekty VEGA a APVV, napr. Progresívne postupy úpravy vôd, čistenia odpadových vôd, spracovania kalov a organických odpadov - projekt sa zaoberá navrhovaním, výpočtom a modelovaním nových a perspektívnych postupov čistenia a úpravy vôd a spracovania kalov a odpadov
 • Výskumné úlohy riešené v rámci bakalárskych projektov a diplomových prác:
 • - Prevádzka ČOV s využitím membránovej separácie kalu. Anaeróbno-aeróbne čistenie komunálnych odpadových vôd (vedúci riešiteľ Doc.Ing. igor Bodík, PhD.)
 • - Využitie ozónu na znižovanie produkcie prebytočného kalu. Transformácia prebytočného kalu s využitím ozónu. Vaužitie biologicky rozložiteľných látok z komunálneho odpadu (vedúci riešiteľ Doc.Ing. Ján Derco, PhD.)
 • - Vplyv vybraných parametrov ČOV a spracovania kalov na účinnosť procesov odstraňovania dusíka a fosforu z odpadových vôd. Odstraˇňovanie nutrientov z priemyselných odpadových vôd. Granulácia denitrifikujúcej biomasy (vedúci riešiteľ Doc.Ing. Miloslav Drtil, PhD.)
 • - Produkcia bioplynu pri anaeróbnom spracovaní organických materiálov. Anaeróbne spracovanie odstredených pšeničných výpalkov (vedúci riešiteľ Doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD.)
 • - Redukčná dehalogenácia chlórovaných polutantov životného prostredia pomocou kovového železa. Fotochemická degradácia halogénovaných polutantov vo vodách polutantov (vedúci riešiteľ Doc.Ing. Jozef Prousek,PhD.)
 • Súčasné doktorandské práce
 • * Ing. Lucia Dančová : Využitie membránových technológií pri čistení odpadových vôd. Školiteľ: Doc.Ing. igor Bodík, PhD.
 • * Ing. Andrej Kalina: Biologické spracovanie a zužitkovanie odpadov a iných organických materiálov. Školiteľ: Doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
 • * Ing. Timea Pethoová: Štúdium anaeróbnych procesov spracovania organických materiálov. Školiteľ: Doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
 • * Ing. Petra Pagáčová: Optimalizácia procesov zvýšeného biologického odstraňovania dusíka a fosforu pri čistení odpadových vôd. Školiteľ: Doc.Ing. Miloslav Drtil, PhD.
 • * Ing. Beata Almásiová: Využitie ozonizácie na osdstraňovanie rezistentných látok a minimalizáciu produkcie kalu. Školiteľ: Doc.Ing. Ján Derco, PhD.
 • * Ing. Andrea Blšťáková: Membránové procesy a ich využitie pri biologickom čistení odpadových vôd. Školiteľ: Doc.Ing. Igor Bodík, PhD.
 • Výskumné úlohy riešené v rámci bakalárskych projektov a diplomových prác, aktuálne v poslednom období:
 • # prevádzka ČOV s využitím membránovej separácie kalu. Anaeróbno-aeróbne čistenie komunálnych odpadových vôd (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Igor Bodík, PhD.)
 • # využitie ozónu na znižovanie produkcie prebytočného kalu. Transformácia prebytočného kalu s využitím ozónu. Využitie biologicky rozložiteľných látok z komunálneho odpadu (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Ján Derco, PhD.)
 • # vplyv vybraných parametrov ČOV a spracovania kalov na účinnosť procesov odstraňovania dusíka a fosforu z odpadových vôd. Odstraňovanie nutrientov z priemyselných odpadových vôd. Granulácia denitrifikujúcej biomasy (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Miloslav Drtil, PhD.)
 • # produkcia bioplynu pri anaeróbnom spracovaní organických materiálov. Anaeróbne spracovanie odstredených pšeničných výpalkov (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Miroslav Hutňan, PhD.)
 • # redukčná dehalogenácia chlórovaných polutantov životného prostredia pomocou kovového železa. Fotochemická degradácia halogenovaných polutantov vo vodách (zodpovedný riešiteľ Doc.Ing. Jozef Prousek, PhD.)
 • Publikačná činnosť
 • Viď informácie o členoch skupiny v okne Ľudia
 
  
 English