Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Transport hybnosti a tepla
Potenciálne oblasti externej spolupráce
Konzultaená a expertízna spolupráca
Pri návrhu, vývoji a úpravách teplotransportných procesov vo výskume a v priemysle. Vypracovanie štúdií v tejto oblasti a v ekonomických otázkach s oou súvisiacich.
Laboratorné merania a aplikaené testy v oblasti
Stanovenie teplotnej vodivosti, špecifického tepla a reakeného tepla plastov a kompozitných materiálov z nich. Meranie spotreby médií a energií v priemyselných zariadeniach a zostavenie bilancií týchto zariadení.
Vývoj a overovanie technológií
Chemicko-inžiniersky návrh výrobných zariadení pre chemický ale predovšetkým gumárenský priemysel a priemysel spracovania plastov.

Spolupráca s priemyslom

 English