Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Transport hybnosti a tepla
Smery výskumu:
  • Modelovanie nestacionárnych tepelných priemyselných procesov, vývoj zariadení a návrh výrobných postupov s ohľadom na ich ekonomiku.
  • Teplotransportné vlastnosti a reakčné teplá plastov a kompozitných materiálov Projektové analýzy pre chemický priemysel, určenie investičných a prevádzkových nákladov, peňažných tokov, čistej súčasnej hodnoty projektu.
  • Výskum skupiny je zameraný na modelovanie výrobných procesov pri ktorých dochádza k zahrievaniu alebo chladeniu tuhých telies a súčasne k chemickým reakciám alebo štrukturálnym zmenám v nich. Modely neustáleného prestupu tepla sa využívajú pri optimalizácii technologických podmienok pri spracovaní plastov, skla, silikátov, ocele a ďalších materiálov. Jednou z oblastí ich použitia je vulkanizácia gumárenských výrokov ako sú autoplášte a dopravné pásy. Pomocou modelov sa určuje nielen optimálne trvanie výrobných operácií týchto výrobkov pozostávajúcich z viacerých konštrukčných materiálov a majúcich pomerne zložitý tvar ale aj vlastnosti aké musia mať médiá dodávané do lisov. Takto možno určiť vhodnosť toho ktorého média alebo ich kombinácie ( vodná para, horúca voda, dusík) a minimalizovať ich spotrebu s ohľadom na výrobné náklady. Testujú sa a navrhujú sa zmeny konštrukcie vulkanizačných lisov. S ohľadom na minimalizáciu výrobných a prevádzkových nákladov sa navrhujú zmeny výrobných prevádzok v gumárenskom priemysle.
  • Jedným z moderných konštrukčných materiálov sú kompozitné materiály. Ich teplotransportné vlastnosti závisia nielen od vlastností a obsahu látok z ktorých sa skladajú, ale aj od štruktúry a spôsobu spracovania. Bol navrhnutý spôsob matematického modelovania nestacionárneho prestupu tepla v anizotropných kompozitných materiáloch a boli identifikované faktory ovplyvňujúce tento proces. V rámci tohoto projektu bola vypracovaná laboratórna metóda na určenie teplotnej vodivosti kompozitných materiálov s hrubou orientovanou štruktúrou a jej závislosti od teploty. Pomocou tejto metódy s názvom „metóda lineárneho rastu teploty povrchu“ sa získala databáza 86 teplotných homogénnych polymérnych a kompozitných materiálov. Tieto dáta sa využívajú pri modelovaní, návrhoch a optimalizácii technologických procesov.
  • Na stanovenie reakčného tepla vulkanizácie a špecifického tepla gumárenských zmesí a kompozitných materiálov boli vypracované laboratórne metódy a sú zostavené prístroje na tieto stanovenia.
 
  
 English