Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Membránové procesy
Potenciálne oblasti externej spolupráce
Konzultaená a expertízna spolupráca
pri aplikácii membránových procesov vo výskume a v priemysle. Vypracovanie štúdií v tejto problematike
Laboratórne merania a aplikaené testy v oblasti
Získavanie alebo odstraoovanie organických látok (najmä slabých kyselín a zásad) a kovov z vodných aj nevodných roztokov s využitím rozpúš?adlovej extrakcie z membrán, pertrakcie cez kvapalné membrány a kombináciou adsorpcie a mikrofiltrácie. Testovanie membrán a vývoj technológií pre koncentrovanie, eistenie a izoláciu látok pomocou mikrofiltrácie, ultrafiltrácie, obrátenej osmózy, nanofiltrácie. Máme k dispozícii sadu priemyselných viackanálových keramických elementov pre mikrofiltráciu (SCT, F) pre aplikaené testy.Integrácia membránových procesov do biotechnológií. Vytváranie hybridných reakeno – separaených procesov.
Vývoj a overovanie technológií s využitím membránových procesov
Chemicko-inžiniersky návrh poloprevádzkových a prevádzkových zariadení pre membránové procesy, resp. posúdenie takýchto návrhov od dodávate3ov.

Spolupráca s priemyslom
Membránová extrakcia DMCCA
pre Lachemu, a. s., Brno, zodp. rieš. bol Š. Schlosser, 1995
Návrh technológie získavania MPCA z mateených lúhov a jej laboratórne a poloprevádzkové overenie
pre VÚOS Pardubice, zodp. rieš. Š. Schlosser, 2000
Lowering Occurence and Diminishing Effluents/ Polution at Source - Treatment and Recovery“ (acronym: LODE (P) STAR)
Medzinárodný aplikaený projekt EÚ Eureka No. EU 1574 financovaný MŠ SR v rokoch 1998-2000, koordinovaný VÚOS, Pardubice (Ing. J. Kotlán). Ialšími partnermi boli Acetec, Vienna (A), Scheidl Umweltanalytic, Vienna (A) a STU Bratislava. Zodpovedný riešite3 na STU bol Š. Schlosser

 English