Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Membránové procesy
Výskumné projekty
Integrované reakčno-separačné systémy s membránami a zákonitosti a modelovanie prestupu látky a interakcií v nich
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/9136/02
na roky 2002 až 2004, vedúci projektu Š. Schlosser
Vývoj a modelovanie vláknových kontaktorov pre prestup látky a separácie v dvojfázových a trojfázových systémoch
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/4215/97
v rokoch 1997 až 1999, vedúci projektu Š. Schlosser
Modelovanie prestupu látky cez membrány a imobilizované fázové rozhrania so zameraním na vytváranie a modelovanie hybridných systémov s biochemickou alebo chemickou reakciou a membránovou separáciou
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/6154/99
v rokoch 1999 až 2001, vedúci projektu Š. Schlosser
Recycling heavy metal ions and organics of biological interrest by innovative separation membranes
Výskumné granty:
Grant EU INCO Copernicus No. PL971301
v rokoch 1999 až 2001,. Projekt bol koordinovaný ENSCM v Montpellier (F) a spolupracovali na oom Polytechnika Bukureš? (RO), Research Centre for Macromolar Materials and Membranes v Bukurešti (RO), Technická univerzita vo Varšave (PL) a CHTF STU v Bratislave (vedúci Š. Schlosser).
Application of Membrane Processes in the Food Industry to Improve Process Efficiency and Reduce Waste Streams
Projekt v rokoch 1995 až 1997 koordinovaný University of Twente, Enschede (NL), v ktorom kooperovala University of Calabria, Arcavacata di Rende (I), ATO Research Institute, Wageningen (NL), STU Bratislava (SK, Š.Schlosser), VÚ LIKO, Bratislava (SK), a N.Copernicus University, Torun (PL).
Liquid Membranes an Emerging Separation Technique (PERTREX)
Spolupraca v sieti európskych vedeckých pracovísk. Projekt v rokoch 1995 až 1997 bol koordinovaný Autonomous University of Barcelona (E) s účasťou skupín z EHICS Strasbourg (F), University of Porto (P), Bulharskej akadémie vied, Sofia a CHTF STU Bratislava (SK, Š.Schlosser).
Regional courses in membrane processes
EU Tempus projekt č. JEP 4720 koordinovaný CHTF STU v Bratislave (Š. Schlosser). Na tomto výučbovom projekte spolupracovalo desať univerzít z Aachenu (D), Arcavacata di Rende (I), Bath (UK), Bratislavy (SK), Enschede (NL), Lyngby (DK), Pardubíc (CZ), Stuttgartu (D), Torune (PL), and Wroclawy (PL). 80 účastníkov, prevážne doktorandov z 9 krajín, sa zúčastnilo na dvoch cykloch 4 týždenných kurzov (2+2) v Toruni a v Bratislave v rokoch 1992 až 1995.
Courses in membrane processes
JEN 4720 v rokoch 1996- 1997 koordinovaný STU Bratislava (Š. Schlosser) so spoluprácou piatich univerzít z Aachenu (D), Arcavacata di Rende (I), Bathu (UK), STU Bratislava (SK), UK Bratislava (SK) a TU Košice (SK). 10 dňový slovenský intenzívny kurz membránových procesov, ktorý sa uskutočnil v septembri 1997.
Hybridné systémy s membránami a rozpúštadlá na báze iónových kvapalín
Grant VEGA č.1/2468/05, na roky 2005-2007, vedúci projektu Š. Schlosser. Tvorba a modelovanie reakčno-separačných hybridných systémov s membránami pre súčasné uskutočňovanie chemických alebo biochemických reakcií a separácie, resp. viacerých separačných procesov, napr. adsorpcie na mikročasticiach kombinovanej s mikrofiltráciou. Hlbšie poznanie vlastností novej generácie rozpúšťadiel a kvapalných membrán na báze iónových kvapalín pre uskutočňovanie separácií, ako aj biochemických transformácií. Cieľom bude tvorba nových reakčno-separačných hybridných systémov a vývoj nových analytických techník. Štúdium mikrofiltrácie cez keramické a polymérne membrány s rôznou geometriou so zameraním na modelovanie prestupu látky a interakcií permeantov s membránou. Získajú sa údaje potrebné pri navrhovaní hybridných/integrovaných systémov.
Štúdium adsorpčno - mikrofiltračného hybridného procesu na odstránenie bóru z morskej vody alebo z permeátu pri odsoľovaní obrátenou osmózou
Medzinárodný projekt MEDRC 04-AS-004 s trvaním od februára 2005 do februára 2007 koordinovaný Ege University v Turecku v spolupráci so skupinami na Wroclawskej Polytechnike (PL) a STU v Bratislave (Š. Schlosser), ako aj viacerými individuálnymi expertmi z iných univerzít.
Afinitné mikročastice, nanočastice a micely a ich použitie na uskutočnenie separácií a reakcií v sústavách s membránami. VEGA 1/0876/08
Membránové systémy využívajúce s výhodou vlastnosti novej generácie castíc s afinitnými centrami lokalizovanými na mikro- a nano-casticiach a micelách na uskutocnenie separácií a reakcií. Tvorba membránových systémov pre súcasné uskutocnovanie reakcií a separácií, alebo viacerých separácií, napr. adsorpcie na mikrocasticiach a mikrofiltrácie. Hlbšie poznanie podstaty a priebehu jednotlivých dejov v týchto zložitých systémoch a ich modelovanie. Hladanie a vývoj nových extrakcných rozpúštadiel, kvapalných membrán a mikrocastíc na báze iónových kvapalín s reverznými micelami a afinitných adsorbentov. Experimentálne a matematické modelovanie mikrofiltrácie a ultrafiltrácie koncentrovaných suspenzií mikro- a nano- castíc cez polymérne a keramické membrány. Tvorba programových blokov pre softvér na modelovanie rýchlostných a koncentracných polí v membránových moduloch metódou CFD (computer fluid dynamics). Potenciál využitia získaných poznatkov je v biotechnológiách, cistení odpadových vôd a v stopovej analyze.


 
 English