Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Membránové procesy
História skupiny

  • Laboratórium membránových procesov, so zameraním na výskum pertrakcie cez emulzné kvapalné membrány, začal budovať Š.Schlosser v priestoroch VÚRUP-u v roku 1972. Výskum bol organizovaný v rámci výskumnej skupiny adsorpcie vedenej Prof. E. Kossaczkým. Vyvinula sa technológia na odstraňovanie amoniaku z odpadových vôd, ktorá sa odskúšala v prietokovom štvorstupňovom kontaktore pre pertrakciu do emulzií. V súvislosti s týmto bolo treba zvládnuť rozklad stabilných emulzií typu V/O vo vysokonapäťovom elektrickom poli.
  • Výskum trojfázových vláknových kontaktorov začal v roku 1990. Navrhli sa nové typy vláknových kontaktorov. Vyvinuli sa technológie ma získavanie karboxylových kyselín s vyššou pridanou hodnotou z priemyselných odpadových roztokov.
  • Skupina membránových procesov sa vytvorila v roku 1993 spolu s Ing.J. Stopkom,CSc. a Ing. M: Vajdom, CSc. Ambíciou skupiny bolo zaviesť výučbu a rozšíriť výskum membránových procesov. V roku 1993 posilnil biochemické a biotechnologické zázemie skupiny RNDr. J. Marták. Získanie grantu na EU projekt Tempus v r. 1992 bolo výrazným impulzom a podporou v tomto úsilí. Vybudovalo sa študentské laboratórium membránových procesov so zariadeniami pre mikrofiltráciu, ultrafiltráciu, obrátenú osmózu, pertrakciu a extrakciu z membrán. Do výučby sa zaviedol nový voliteľný predmet „Membránové operácie“ a problematika membránových procesov sa zahrnula do povinného predmetu „Vybrané jednotkové operácie“. Pri organizovaní dvoch medzinárodných intenzívnych kurzov v rokoch 1994 a 1995 a jedného kurzu pre účastníkov zo Slovenska v r. 1997 sa významne podieľali aj doktorandky Ing. E. Forgóva, Ing. Ľ. Kubišová a Ing. E. Sabolová, ktoré spolupracovali aj na riešení viacerých výskumných projektov.
  • Udelenie výskumného projektu Copernicus na roky 1993 až 1996 významne podporilo výskumnú činnosť skupiny. Výskum mikrofiltrácie cez keramické membrány začal Ing. Stopka v roku 1995. Získanie grantu v programe INCO Copernicus na roky 1999 až 2001 nám umožnilo ďalej rozvíjať výskum membránových procesov. Na základe spolupráce s priemyselnými partnermi sa vyvinuli pôvodné technológie na získavanie karboxylových kyselín z odpadových roztokov. Novým členom skupiny sa stal doktorand Ing. R. Kertész (2000) a externe s nami začali spolupracovať doktorandi z Baníckej fakulty TU Košice Ing. T. Bakalár (2002) a Ing. B. Onderková (2005).


 
 

 English