Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Difúzne a separačné procesy
Potenciálne oblasti externej spolupráce
Konzultaená a expertízna spolupráca
Pri aplikácii difúznych separaených procesov adsorpcie, absorpcie, extrakcie, rektifikácie a získavaní podkladov pre návrh zariadení. Vypracovávanie posudkov a štúdií v tejto tématickej oblasti.
Laboratórne merania
Meranie rovnovážnych údajov adsorpcie v sústavách plyn - adsorbent, kvapalina - adsorbent. Experimentálne zis?ovanie prienikových kriviek pre plynné a kvapalné systémy na granulovaných adsorbentoch. Meranie odporu proti prestupu látky v póroch adsorbenta. Meranie rovnovážnych údajov kvapalina - para. Zis?ovanie rozpustnosti kvapalín a meranie limitných aktivitných koeficientov. Zis?ovanie rovnováh kvapalina - kvapalina vo viaczložkových sústavách.

Spolupráca s priemyslom
Výroba hexánu z hydrogenaene upravenej uh3ovodíkovej frakcie
Pre Slovnaft Bratislava. Boli navrhnuté podmienky hydrogenácie a podmienky rektifikaeého delenia zmesi.
Zlepšenie technologického režimu kyslikárne linky 5
Pre Slovnaft Bratislava. Bola navrhnutá a zrealizovaná úprava adsorpeného eistenia vzduchu od oxidu uhlietého a vlhkosti pred jeho kondenzáciou a rektifikáciou.
Komplexné experimentálne podklady pre návrh rektifikaených kolón
Pre VÚL v Modre (prevádzková rektifikácia furfuralu).
Eistenie koncentrovanej kyseliny so3nej od nízkomolekulových chlórovaných uh3ovodíkov
Pre Novácke chemické závody. Kyselina so3ná vyrábaná vypieraním plynného chlórovodíka z plynov odchádzajúcich zo syntézy vinylchloridu vodou obsahuje rozpustené chlórovodíky a chlorid ortu?atý. Vyeistenie od chlórovaných uh3ovodíkov stripovaním dusíkom umožouje jej využitie na prípravu so3anky - suroviny na elektrolýzu.
VUCHT Bratislava
CHZ Nováky
separácia 1,2-dichlórpropánu z odplynov výroby propylénoxidu
Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava
Design of batch distillation column for separation of secondary chemicals from reaction mixture.
ZoD 130/2001 Autori: Šoóš M., Graczová E., Jelemenský L., Steltenpohl P., Markoš J., CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach - Wyhlen
Isobaric vapour-liquid equilibrium data.
ZoD 47/2003 Graczová E., Molnár A., Ordogová M., Beneo R., Hroncová V. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach - Wyhlen
Tinosorb production – separation of multicomponent with batch distillation
ZoD 46/2003 Molnár A., Graczová E.: CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach - Wyhlen
Súhr najnovších vedeckých poznatkov z oblasti extrakcie aromátov.
ZoD 114/2003 Graczová E. Slovnaft VÚRUP, a.s., Vleie hrdlo, Bratislava
Phase diagram of the binary systém Tinosan VP2197-1 – 4,4´-dichloro-2-carboxyl-diphenylether.
ZoD 124/2003 Graczová E. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach - Wyhlen
Nová moderná technológia pre spa3ahlivé znižovanie emisií dioxínov a furánov zo spa3ovní odpadov pod limit platný v EU
Organizaený výbor: Graczová E., Stehlík P., EVECO a.s. Medzinárodný seminár, 10. 12. 2003 Bratislava
Isobaric binary equilibrium data of formic acid with selected compounds
ZoD 48/2004 Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M. CIBA Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach - Wyhlen, Nemecko
Measurement of Distillation Curves of Technical Samples
ZoD 129/2005 Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M. CIBA Spezialitätenchemie Basel, Švajeiarsko
Survey of possibilities to concentrate water solution of amonia
ZoD 153/2005 Graczová E., Steltenpohl P., Ordogová M. Measurement and evaluation of distillation curves CIBA Spezialitätenchemie Basel, Švajeiarsko
Modelovanie separácie pyridínu azeotropickou destiláciou. Analyza a priprava rovnovaznych podkladov pre separaciu pyridinu
ZoD /2005 Steltenpohl P., Graczová E., Ordogová M. CIBA Spezialitätenchemie Basel, Švajeiarsko
Vzdelávanie v oblasti procesov a zariadení chemickej technológie

 English