Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Difúzne a separačné procesy
Smery výskumu:
  • Matematické a experimentálne modelovanie adsorpcie jednej a viacerých zložiek v nehybnej vrstve adsorbenta.
  • Štúdium rovnováh G-S,L-S,L-G a L-L jedno a viaczložkových systémov ako podkladov pre návrh separačných zariadení. Modelovanie úniku plynných emisií zo stôk a čističiek priemyselných odpadových vôd. V oblasti adsorpcie je experimentálny výskum zameraný na zisťovanie rovnovážnych údajov jedno- a viaczložkových systémov a efektívnych difúznych koeficientov v časticiach adsorbenta, ako podkladov pre modelovanie adsorpcie vo vrstve adsorbenta. Namerané rovnovážne údaje poskytujú tiež termodynamické charakteristiky adsorpcie a umožňujú posúdiť mechanizmus adsorpcie. Zistené hodnoty efektívnych difúznych koeficientov umožňujú tiež posúdiť mechanizmus transportu adsorptíva v póroch adsorbenta.
  • Meranie rovnováh kvapalina - para (V-L) a kvapalina –kvapalina (L-L) viaczložkových dvojfázových systémov. Experimentálne systémy sú orientované na separáciu BTX aromátov z ropných frakcií. Výsledky meraní sa využívajú k predpovedi rovnováh viaczložkových systémov, t.j. vhodných podkladov pre návrh separačných zariadení.
  • Matematické modelovanie úniku plynných emisií z priemyselných odpadových vôd je zamerané na čističky odpadových vôd, prípadne na niektoré technologické stupne. Dôležitými parametrami modelov sú tlaky pár polutantov a rýchlostné koeficienty.
 
  
 English