Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Bioprocesové inžinierstvo
Potenciálne oblasti externej spolupráce
Konzultaená a expertízna spolupráca
V oblasti bioinžinierstva – transport látky a kinetika, geometria biokatalyzátora, návrh bioreaktorov na biokatalýzu a fermentáciu, bilanené výpoety v oblasti výskumu a priemyslu. Vypracovanie štúdií v tejto problematike.
Laboratórne merania a aplikaené testy v oblasti
Testovanie vlastností biokatalyzátorov – ureovanie efektívneho difúzneho koeficientu a kinetických vlastností. Overovacie fermentaené pokusy v laboratórnom meradle. Testovanie biokatalytických systémov v laboratórnych podmienkach. Analýza látok pomocou HPLC, spektrofotometrie, prietokovej kalorimetrie.
Vývoj a overovanie biotechnológií
Chemicko-inžiniersky návrh poloprevádzkových a prevádzkových zariadení na biotransformácie a fermentáciu, resp. posúdenie takýchto návrhov od dodávate3ov.

Spolupráca s priemyslom
Spolupráca s praxou – riešené úlohy
Pracovisko riešilo v ostatných rokoch viacero domácich a medzinárodných projektov zameraných na separáciu prebiotických oligosacharidov – frukto- and galakto-oligosacharidov, separáciu terapeutických proteínov, aminokyselín, vyšších alkoholov a na biokatalytickú produkciu oligosacharidov a vyšších alkoholov. Partnermi v týchto projektoch boli kolegovia z Oddelenia biochemickej technológie STU, Chemického a Virologického ústavu SAV, Marseillskej univerzity, Wroclawskou technickej univerzity a z podnikov Sartorius Stedim Biotech, Evonik Fermas a Axxence Slovakia.

 English