Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

Návrhy doktorandských prác na šk. roku 2007/2008

Matematické a experimentálne modelovanie hybridných reakčne - separačných systémov
Vedúci:
Jozef Markoš
Zlepšenia procesu splyňovania biomasy a tuhého odpadu za účelom výroby syntézneho plynu s nízkym obsahom dechtu
Vedúci:
Juma Haydary

Návrhy diplomových práce na šk. rok 2006/2007

Modelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látok
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrhové výpočty aparátov výrobného uzla v spolupráci s VUCHT, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Analýza a modelovanie odparky čierneho lúhu
Vedúci:
Miroslav Variny
Katalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasy
Vedúci:
Juma Haydary
Energetický audit veľkej administratívnej budovy
Vedúci:
Otto Mierka
Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktov
Vedúci:
Otto Mierka
Štúdium možnosti adsorpcie a membránových procesov pri produkcii prírodných látok
Vedúci:
Jozef Markoš
Procesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Modelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Modelovanie cirkulačných chladiacich vodných okruhov
Vedúci:
Miroslav Variny
Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu
Vedúci:
Miroslav Variny
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vedúci:
Mário Mihaľ
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vedúci:
Mário Mihaľ
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení
Vedúci:
Juma Haydary
Vývoj softvérového systému na analýzu teplotných profilov v RHC reaktoroch
Vedúci:
Juraj Labovský
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora
Vedúci:
Juraj Labovský
Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora
Vedúci:
Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)

Návrh semestrálný projektov na šk. roku 2006/2007

Modelovanie hybridných bioreaktorov
Vedúci:
Jozef Markoš
Modelovanie kinetiky termického rozkladu drevných štiepkov pomocou TG-DSC.
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský
Modelovanie havarijného úniku skvapalneného plynu.
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský
Návrh optimálneho prevádzkovania štyroch rektifikačných kolón pri delení BTX frakcie z hľadiska minimalizácie energetických nákladov
Vedúci:
Otto Mierka

Návrhy bakalárských projekov na školský rok 2006/2007

Návrh reaktora na výrobu cyklohexánu z benzén - toluénovej frakcie
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrh tepelno-energetického hospodárstva výrobne Fluidný Katalytický Krak
Vedúci:
Miroslav Variny
Dvojstupňové splyňovanie tuhého komunálneho odpadu
Vedúci:
Juma Haydary
Technicko – ekonomické výpočty pri plánovaní výroby v Mondi SCP Ružomberok, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Procesno – ekonomické výpočty výrobného uzla v SLOVNAFT, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Racionalizačné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a nákupných centier
Vedúci:
Miroslav Variny
Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne s integrovaným membránovým modulom
Vedúci:
Mário Mihaľ
Modelovanie mikrobiálnej výroby fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Vedúci:
Mário Mihaľ
Návrh dvojstupňového systému reaktorov na splyňovanie lignocelulózovej biomasy
Vedúci:
Juma Haydary
Návrh technológie výroby chlór benzénu
Vedúci:
Juraj Labovský
Výroba a separácia vyšších propylénglykolov
Vedúci:
Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)

Návrhy ŠVOČ prác na školský rok 2006/2007

Vizualizácia a analýza teplotného profilu priemyselného reaktora
Vedúci:
Ján Janošovský
Scale-up a intenzifikácia výroby chemických špecialít s ohľadom na bezpečnostné limity
Vedúci:
Ján Janošovský
Zostavenie a overenie materiálovej a tepelnej bilancie rotačnej pece na kalcináciu antracitu
Vedúci:
Miroslav Variny


Aktuálne doktorandské práce

Modelovanie rozptylov nebezpečných látok v prostredí v dôsledku vzniku nebezpečných situácii v chemických prevádzkach
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský       Študent: Michal Kiša
Modelovanie a optimalizácia pneumaticky miešaných kolónových reaktorov
Vedúci:
Jozef Markoš
Bezpečnostná analýza rúrkového reaktora
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský       Študent: Juraj Labovský
Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza reaktívnej destilácie
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský       Študent: Zuzana Labovská, PhD. (rod. Švandová)
Modelovanie heterogénne katalytických procesov reaktívnej destilácie
Vedúci:
Jozef Markoš
Modelovanie reaktívnej destilácie
Vedúci:
Jozef Markoš       Študent: Marcel Kotora
Modelovanie fermentačných air - lift reaktorov
Vedúci:
Jozef Markoš       Študent: Ivan Sikula

Aktuálne diplomové práce

Experimentálne a matematické modelovanie hybridných systémov bioreaktor - membránová separácia
Vedúci:
Jozef Markoš
Fluidné čistenie hubicových blokov, optimalizácia procesu, prívodu vzduchu a odsávania splodín z hľadiska bezpečnostného, ekologického a kvality čistenia
Vedúci:
Otto Mierka
Energetický audit vybranej prevádzky v Mondi SCP, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Energetický audit vybranej prevádzky v Mondi SCP, a.s.
Vedúci:
Miroslav Variny
Energetický audit pivovaru a sladovne
Vedúci:
Otto Mierka
Recyklácia polymérných časti opotrebovaných automobilov pyrolýzou
Vedúci:
Juma Haydary
Experimentálne štúdium procesu splyňovania biomasy na procesný plyn.
Vedúci:
Ľudovít Jelemenský
Pyrolýza nekovového automobilového odpadu
Vedúci:
Juma Haydary
Energetický audit
Vedúci:
Otto Mierka
Návrh technológie na výrobu 2-fenyl etanolu v hybridnom systéme bioreaktor - membránová separácia
Vedúci:
Jozef Markoš
Zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek využitím organického Rankinovho cyklu
Vedúci:
Jozef Dudáš
Návrh výroby prírodných aróm v hybridných systémoch bioreaktor - membránová separácia
Vedúci:
Jozef Markoš

Aktuálne semestrálne projekty

Prevádzkovo-návrhový výpočet zameraný na zníženie nákladov na energetické médiá.
Vedúci:
Otto Mierka       Študent: Balogová Lucia, Bc.
Prevádzkovo-návrhový výpočet zameraný na zníženie nákladov na energetické médiá
Vedúci:
Otto Mierka       Študent: Kállay Dávid, Bc.

Aktuálne bakalárske projekty

Návrh technológie na výrobu amoniaku
Vedúci:
Juraj Labovský
Návrh systému na odstraňovanie produktov fermentácie využitím kombinácie membránovej extrakcie a adsorpcie.
Vedúci:
Mário Mihaľ
Stanovenie marginálnych merných nákladov na spracovanie suroviny na Etylénovej jednotke
Vedúci:
Miroslav Variny
Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie Etylénovej jednotky
Vedúci:
Miroslav Variny
Bilančné výpočty vodíka na parnom reformingu
Vedúci:
Otto Mierka
Optimalizácia reformingu metánu s vodnou parou na vodík
Vedúci:
Otto Mierka
Optimalizácia spotreby pary na Aromátoch
Vedúci:
Otto Mierka
Návrh technológie na výrobu etylénoxidu
Vedúci:
Juraj Labovský
Optimalizácia využitia odpadových cukríkov
Vedúci:
Otto Mierka
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – reakčná časť
Vedúci:
Otto Mierka
Výroba vodíka parným reformingom zemného plynu – čistenie vodíka a energetické hospodárstvo výrobne
Vedúci:
Otto Mierka
Posúdenie optimálneho spôsobu spracovania vodíkového odplynu z VGH
Vedúci:
Otto Mierka
Analýza a návrh výroby dimetyl karbonátu
Vedúci:
Jozef Dudáš
Výroba železa z lúženca
Vedúci:
Otto Mierka
Výroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénu
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrh systému bioreaktor - membránová separácia pre výrobu potravinárskych aróm
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrh reaktorového uzla na syntézu 1,2-dichlóretánu
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie zemného plynu
Vedúci:
Jozef Markoš
Návrh technológie na separáciu viaczložkovej zmesi pri výrobe DMC
Vedúci:
Juraj Labovský
Analýza procesu na výrobu oxidu uhoľnatého
Vedúci:
Jozef Dudáš
Analýza procesu na výrobu sírouhlíka
Vedúci:
Jozef Dudáš
Návrh výroby metylesteru kyseliny octovej reaktívnou destiláciou
Vedúci:
Jozef Markoš       Študent: Kurčina Martin
Analýza efektívnosti hospodárenia s energetickými médiami vo vybranom výrobnom podniku
Vedúci:
Otto Mierka
Návrh rektifikačných kolón na separáciu viaczložkovej zmesi
Vedúci:
Jozef Markoš

Aktuálne ŠVOČ práce

Materiálové a energetické aspekty výroby a spotreby vodíka v rafinérii a možnosti jeho získavania z rafinérskych plynov
Vedúci:
Miroslav Variny

Zobraziť staršie
 English