Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
Potenciálne oblasti externej spolupráce
Ponúkame
Okrem experimentálnych prác na zariadeniach vymenovaných vyššie ponúkame spoluprácu pri experimentálnom výskume a matematickom modelovaní procesov zameraných na
 • pyrolýzu/splyňovanie organických látok (odpadov);
 • splyňovanie pri podmienkach superkritickej vody;
 • kinetika extrakcie cez membránu, mirofiltrácie, hybridné systémy bioreaktor – membránová separácia pre biokatalytickú syntézu látok s vysokou pridanou hodnotou;
 • kinetika adsorpcie a adsorpčné separácie v kombinácii s biokatalytickou produkciou;
 • kinetika.
Vzhľadom na bohaté skúsenosti s matematickým modelovaním, optimalizáciou chemických procesov, ponúkame spoluprácu pri návrhu nových zariadení a technológií (basic engineering – návrh rozmerov, prevádzkových podmienok), optimalizácii existujúcich zariadení a prevádzok, pomoc pri identifikácii nebezpečenstva (HAZOP analýzu), identifikáciu rizík a pod.

Spolupráca s priemyslom
Spolupráca s praxou – riešené úlohy
Pre Slovenské elektrárne, a.s.: štúdia separácie a chemického spracovania oxidu uhličitého zo spalín tepelných elektrární,

Pre NCHZ, a.s. v Novákoch, teraz FORTISCHEM, a.s., sme riešili viacero úloh ako napríklad:
 • Chlorácia acetónu v plynnej fáze: vyhodnotenie kinetiky chemických reakcií, návrh a simulácia reaktívne – destilačnej kolóny.
 • Chemickoinžiniersky výpočet reaktora a absorbéra na výrobu chlóretanolu, technológia realizovaná podľa návrhu.
 • Návrh separácie 1,2 dichlórpropánu z odplynov výroby propylénoxidu – basicengineering dvoch rektifikačných kolón (atmosferickej a vákuovej) na získanie čistého (99,99%) dichlórpropánu, kolóny boli postavené.
 • Posúdenie možností optimalizácie chlórhydrínovej veže pri výrobe propylénoxidu.
 • Návrh spracovania rafinátuz technológie výroby NOVAMAL-u – návrh reakčne destilačnej kolóny na rozklad derivátov etylénchlórhydrínu a získanie etylénoxidu, kolóna postavená podľa návrhu.
 • Návrh reakčne – destilačnej kolóny na syntézu propylénoxidu z propylénchlórhydrínu.
Pre Duslo, a.s., Šaľa sme riešili tieto úlohy:
 • Návrh rektifikačnej kolóny na delenie IRGANOX L57 z reakčnej zmesi, kolóna bola postavená
 • Štúdium dynamiky rektifikačnej kolóny na delenie zmesi DFA a prísad (v spolupráci s CIBA, Švajčiarsko).
 • Chemickoinžinierske výpočty a modifikácia rektifikačného zariadenia zmesi DFA, Nonenu a prísad,(v spolupráci s CIBA, Švajčiarsko), realizované.
 • Kinetika alkyláciedifenylamínunonénom – syntéza Irganox L67, (v spolupráci s CIBA, Švajčiarsko)
Pre Volkswagen Slovakia, a.s. sme riešili úlohu overenie funkcie iónomeničov z prevádzky Volkswagen Slovakia, a.s., pre firmu TAUCHEM, spol. s r.o. v Bratislave sme robili návrh technológie na výrobu dimetyl esteru kyseliny jantárovej, od merania kinetiky reakcií po návrh prevádzkových rozmerov zariadení návrhu prevádzkových podmienok.

Prof. Ľudovít Jelemenský je špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií, a garantom predmetov vyučovaných na FCHPT v rámci študijných programov „Chemické inžinierstvo“. Pre rôzne priemyselné podniky na Slovensku sme realizovali viaceré štúdie a vzdelávacie kurzy ako napríklad:
 1. HAZOP štúdia v chemickom priemysle, prednáškový kurz pre Novácke chemické závody, a.s.,
 2. Bezpečnostné inžinierstvo, cyklus prednášok (40h) v rámci vzdelávania pracovníkov SCP Mondi Ružomberok, a.s.,
 3. Identifikácia potenciálne možných nebezpečných situácií pomocou HAZOP analýzy a zostrojenie reprezentatívnych havarijných scenárov pre „Sklad kvapalného sírovodíka“, pre Duslo Šaľa, a.s.,
 4. Kategorizácia NCHZ, a.s. a predbežný odhad rizika v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií,
 5. Posúdenie možných havárií a ich dosahov pri skladovaní a spracovaní mäsokostnej múčky v spoločnosti Považská cementáreň Ladce, a.s.,
 6. HAZOP analýzy pre prevádzku PS 02 Výroba NOx, pre Duslo Šaľa, a.s.,
 7. Kurz HAZOP, pre Duslo Šaľa, a.s.,
 8. Pilotný projekt analýzy nebezpečných stavov v Slovnaft, a.s.,
 9. Analýza nebezpečenstva a hodnotenie rizík pre Duslo Šaľa, a.s.

 English