Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
Výskumné projekty
Ekologizácia spaľovania tuhých palív
Sledovanie horenia častice uhlia (najmenšej jednotky priemyselného spaľovacieho zariadenia) v podmienkach s nízkou koncentráciou kyslíka a vysokou koncentráciou oxidu uhličitého. Sledovanie zmien mikroštruktúrnych vlastností častice uhlia počas horenia a ich vplyv na kinetiku horenia a na kinetiku splyňovania (reakcia uhlíka s oxidom uhličitým za vzniku
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/0064/03
„Mechanizmus horenia eastice uhlia v prostredí s nízkou koncentráciou kyslíka“ so zaeiatkom riešenia v r. 2003 do konca roku 2005, zodpovedný riešite3 Doc. Markoš
Grant VEGA 1/4214/00-02
„Matematické a experimentálne modelovanie horenia uhlia s cie3om jeho maximálneho energetického využitia a zníženia emisií oxidu sirieitého“ so zaeiatkom riešenia v r. 2000 do konca roku 2002, zodpovedný riešite3 Doc. Markoš
Grant VEGA 1/4214/97-99
„Modelovanie kinetiky heterogénnych reakcií plyn - tuhá fáza pri ekologizácii a zvyšovaní bezpeenosti chemických výrob“ so zaeiatkom riešenia v r. 1997 do konca roku 1999.
Bezpečnostné inžinierstvo
Účinnosť ľubovoľnej metódy používanej na identifikáciu rizika chemických procesov, ktoré prebiehajú napríklad v chemických reaktoroch, ovplyvňuje bezpečnosť a ekonomiku procesu. Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pri minimálnych nákladoch je potrebné použiť klasickú, ale realistickú analýzu nebezpečenstva. Cieľom projektu je ďalší vývoj integrovaného simulačného programu pre posúdenie nebezpečenstva, ktorý navrhla naša výskumná skupina v predchádzajúcom projekte. Navrhuje sa rozšírenie integrovaného programu založené na podrobnom modeli procesu, ktorý berie do úvahy nelineárnu dynamiku a neurčitosť. Na predikciu možných havárií a prevádzkových problémov je potrebné zamerať pozornosť na posúdenie príčin a následkov nebezpečenstva v dôsledku výskytu viacnásobných ustálených stavov a prípadných neustálených porúch vyplývajúcich z nelineárnej dynamiky.
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/1377/04
„Návrh kvantitatívneho systému hodnotenia bezpeenosti chemických reaktorov“, so zaeiatkom riešenia v r. 2004, zodpovedný riešite3 Doc. 1. Jelemenský
Grant VEGA 1/8112/01-03
„Integrovaný systém pre hodnotenie bezpeenosti chemických procesov a predchádzanie stratám“, doba riešenia v r. 2001 - 2003, zodpovedný riešite3 Doc. Jelemenský
Grant STU/British Council
„Process simulation for environmental and safety assessment“ so zaeiatkom riešenia v roku 1999, do roku 2001, Partneri University College London, UK, Prof. David Bogle, KCHBI STU, Sk, Doc. 1. Jelemenský
Grant G1RT – CT –2001 – 05029
„Process Industries Safety Management – thematic network on human factors“, zaeiatok riešenia r. 2002, zodpovedný riešite3 zo SK Doc. Ing. 1. Jelemenský, PhD.
Grant IP- 515831-2 VIRTHUALIS
Human factors application for improving safety, coordinator - POLIMI, IT
Modelovanie air lift bioreaktrov
Výskumné granty:
Grant VEGA 1/3573/06: Modelovanie a štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka v air lift bioreaktore, (2006 - 2008)
Použitie air lift reaktorov v biotechnológiách sa stáva v poslednej dobe stále viac rozšíreným. Napriek tomu, väešina prác publikovaných v literatúre sa zaoberá štúdiom správania ALR reaktora iba v modelových systémoch voda – vzduch. Cie3om projektu je štúdium hydrodynamiky a prestupu kyslíka vo fermentaených air lift bioreaktoroch. Bude zostavený matematický model takéhoto reaktora, a pomocou neho a experimentov v ALR rozdielnej ve3kosti (10, 40, 200 litrov) bude vykonaná štúdia vplyvu reálnych fermentaených podmienok na hydrodynamický režim ALR (zádrže plynu, cirkulaené rýchlosti, rýchlos? prestupu kyslíka cez fázové rozhranie) a zväešovanie mierky takéhoto bioreaktora.
Modelovanie procesov reaktívnej separácie
Výskumné granty:
Grant APVT-20-000804 Modelovanie, simulácia a bezpeenostná analýza zariadení reakenej destilácie v chemickom priemysle
Pri návrhu zariadenia na reakenú destiláciu potrebujeme opísa? kinetiku a rovnováhu všetkých chemických reakcií v zariadení prebiehajúcich, rovnováhu kvapalina – para, v prípade že reakcia je heterogénne katalytická aj transportné javy v okolí a v eastici katalyzátora. Pomocou matematických modelov, ktoré vystihujú správanie sa takéhoto zariadenia, je možné predvída? takéto stavy reaktora, je možné predpoveda? aké zmeny prevádzkových parametrov môžu spôsobi? výskyt viacnásobných ustálených stavov a prechod z jedného ustáleného do druhého, ako tomu zabráni?, ako nastavi? poeiatoené parametre zariadenia pri jeho nábehu, aby zariadenie pracovalo v požadovanom ustálenom stave.Cie3om projektu je vypracova? takýto matematický model zariadenia, odskúša? jeho priliehavos? použitím reálnych údajov a použi? takýto programový pri bezpeenostnej analýze, hlavne pri identifikácii viacnásobných, pri parametrickej citlivosti a odozve zariadenia na zmeny prevádzkovývh parametrov.
LPP-0181-06 Modelovanie procesov reaktívnej destilácie (XI. 2006 - X. 2009)
Pod pojmom reaktívne separácie chápeme operácie chemickej technológie, v ktorých sa reakený a separaený stupeo uskutoeoujú súeasne. Procesy reaktívnej separácie zahaoajú obrovské množstvo paralelných a následných dejov (chemická rovnováha, fázová rovnováha, prestup tepla a látky, viacfázový tok tekutín, ati.). Matematické modelovanie zariadení reaktívnej separácie sa javí ako ve3mi užitoený nástroj ich návrhu, optimalizácie a bezpeenostnej analýzy. Zostavi? matematický model takéhoto zariadenia je úloha ve3mi nároená vyžadujúca detailné poznanie spomínaných dejov. Cie3om projektu je vypracova? nerovnovážny matematický model reaktívnej separácie s ve3mi rýchlymi reakciami v kvapalnej fáze v ustálenom aj dynamickom stave, a aplikova? ho na simuláciu chodu takýchto zariadení.


 
 English