Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
História skupiny

  • Začiatkom deväťdesiatych rokov skupina vedená Doc. Ing. Jozefom Dudášom, PhD. prešla rozsiahlymi zmenami vďaka množstvu krátkodobých a dlhodobých pobytov mladých vedeckých pracovníkov na rôznych univerzitách vo svete (USA, Taliansko, Holandsko). Od roku 1997 vedenie skupiny prevzal Doc. Ing. Jozef Markoš, PhD.
  • V poslednom období skupina rieši niekoľko grantových projektov základného výskumu, zaslúžila sa o zriadenie nového študijného odboru na KCHBI „Bezpečnostné inžinierstvo“, členovia skupiny zaviedli do výuky predmet „Chemickoinžinierske výpočty na počítači“, Reaktorové inžinierstvo II, Bezpečnostné inžinierstvo, atď. Bohatá je spolupráca skupiny s priemyselnou praxou, kde boli niektoré riešené úlohy dotiahnuté do priemyselnej realizácie (Duslo Šaľa, NCHZ Nováky). V rámci zbližovania SR s EÚ, členovia skupiny šíria v priemyselných podnikoch osvetu zameranú na bezpečnostné inžinierstvo (bezpečnostná analýza, identifikácia nebezpečenstva, HAZOP štúdia, atď), a priamo sa podieľajú na jej aplikácii v reálnych prevádzkach (SCP, a.s. Ružomberok, NCHZ, a.s., Nováky, Duslo, a.s., Šaľa). V decembri 2002 sme získali povolenie Ministerstva životného prostredia SR realizovať odbornú prípravu pre havarijných technikov (v rozsahu 160 h) a špecialistov na prevenciu priemyselných havárií (v rozsahu 200 h) v zmysle zákona NR SR 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií.


 
 

 English