Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
Smery výskumu:

Zameranie výskumu:


Hybridné systémy
Návrh, simulácia, optimalizácia hybridných systémov bioreaktor – membránová separácia produktu so silným inhibičným účinkom na produkčný kmeň. V súčasnosti sa zameriavame na prírodné arómy (spolupráca s firmou Axxence Slovakia, spol. s r.o.). Na riešenie tohto výskumu sme získali niekoľko grantovAPVV a VEGA a ZoD s Axxence Slovakia, spol. s r.o. (v spolupráci s Ústavom biochemickej technológie FCHPT).
Cieľom je navrhnúť taký systém bioreaktor – mikrofiltrácia – extrakcia cez membránu – destilácia, ktorý by umožnil zvýšiť produkciu žiadanej arómy predĺžením životnosti mikroorganizmov kontinuálnym odstraňovaním toxického produktu z fermentačného média. Opísať taký systém pomocou vhodného matematického modelu, ktorý sa porovná s experimentálnymi údajmi získanými z laboratórneho hybridného systému, a v prípade že model opisuje dostatočne presne experiment, použiť ho na návrh rozmerov a prevádzkových parametrov produkčného zariadenia.
K hybridným systémom patria aj procesy reaktívnej destilácie, reaktívnej absorpcie, reaktívnej destilácie spojenej s membránovou separáciou produktu a pod., ktorých matematickým modelovaním sa zaoberáme aj v súčasnosti.

Obnoviteľné zdroje energie a recyklácia odpadov V rámci vzniku NCOZE (Národného centra pre obnoviteľné zdroje energie, projekt ITMS 26240120028 a projekt SK00023 financovaný Nórskym kráľovstvom) naše pracovisko bolo vybavené základnou prístrojovou technikou umožňujúcou sledovať tepelný rozklad organických materiálov a odpadných plastov na energeticky využiteľné zložky, hlavne plyn s vysokou výhrevnosťou. Na riešenie tohto výskumu sme získali niekoľko grantov VEGA, APVV .V súčasnosti rozbiehame aj výskum splyňovanie organických látok s vysokým obsahom vody za podmienok superkritickej vody.
Cieľom je nájsť také postupy termického rozkladu odpadnej biomasy plastov a navrhnúť reaktory a ich prevádzkové parametre, v ktorých dochádza k maximálnemu energetickému zhodnoteniu suroviny na výrobu elektrickej energie. Eliminovať tvorbu dechtov a koksu a získať čistý plyn obsahujúci horľavé zložky ako vodík, CO, metán, príp. uhľovodíky C2.

Bezpečnostná analýza chemických reaktorov
Metódami matematického modelovania realizovať bezpečnostnú analýzu chemických reaktorov, predovšetkým takých v ktorých prebiehajú silne exotermické reakcie. Kombinácia matematického modelovania s HAZOP metodikou a s použitím univerzálnych simulačných programov (ASPEN, HYSYS, FLUENT). Ukázalo sa, že navrhnutý prístup prispeje k veľmi efektívnemu spôsobu vypracovania bezpečných prevádzkových postupov riadenia zvoleného chemického procesu počas nábehu, prevádzky a aj odstávky procesu. Zároveň je ho možné využiť na tréning operátorov a obsluhy, pomocou ktorého získajú nové skúsenosti pre bezpečné riešenie abnormálnych poruchových stavov.
 
  
 English