Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Veda a výskum
Veda a výskum

      Program vedeckovýskumnej činnosti ústavu sa realizuje v rámci domácich projektov VEGA, zahraničných projektov EU (TEMPUS, INCO-Copernicus, 5 RP, Eureka, Sokrates, Leonardo) a v rámci spolupráce s priemyslom. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa kladie veľký dôraz na vedeckú výchovu a kvalifikačný rast pracovníkov ústavu.

      V súčasnom období sa výskumná činnosť organizačne zabezpečuje prostredníctvom siedmich výskumných skupín. Rozsah výskumnej problematiky týchto skupín, podmienky ich činnosti i výsledky práce si môžete prezrieť v nasledujúcej časti.
Bioprocesové inžinierstvo
Difúzne a separačné procesy
Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo
Membránové procesy
Transport hybnosti a tepla
Environmentálne inžinierstvo: úprava a čistenie vôd
Zneškodňovanie chemických odpadov a hodnotenie environmentálneho rizika
      Odrazom pozitívneho vývoja oblasti vedy a výskumu je rastúci počet publikácií v recenzovaných časopisoch, nárast aktívnej účasti na medzinárodných konferenciách i veľký počet výskumných správ, technicko-inžinierskych štúdií, oponentských, recenzných a expertíznych posudkov.
 
   
 English