:: hodina trinásta

Obsah

Kaskáda troch izotermických CSTR >>>

Príklad č.1

V kaskáde troch rovnako veľkých izotermických miešaných reaktorov prebieha v rozpúšťadle nevratná reakcia: rovnica Rýchlostná rovnica je prvého poriadku vzhľadom na A a druhého poriadku vzhľadom na B. Konštanta reakčnej rýchlosti pri 25°C má hodnotu kV = 0.263 l2mol-2min-1. V nástreku CA0 = 0.2 mol/l, CB0 = 0.4 mol/l. Vypočítajte potrebný priestorový čas ak stupeň premeny na výstupe z tretieho reaktora má byť XA = 0.75. Hustota reakčnej zmesi sa pri reakcii nemení.

Riešenie

Keďže v reaktoroch prebieha len jedna chemická reakcia, zvolíme zložku A ako kľúčovú. Matematický model pozostáva z troch materiálových bilancií, s tromi neznámymi: priestorový čas, XA1, XA2. Rýchlostná rovnica má tvar: rovnica po zavedení stupňa premeny rovnica kde rovnica Materiálové bilancie: rovnica po predelení všetkých rovníc objemovým prietokom a koncentráciou látky A v nástreku a rozpísaním člena rýchlostnej rovnice dostaneme: rovnica rovnica rovnica Riešením troch algebraických rovníc dostanem hodnoty neznámych parametrov. (viď EXCEL pomocou riešiteľa, MATLAB).