Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

Cieľová skupina študentov:
študenti 4 ročníka inžinierskeho štúdia na Ústave Chemického a Environmentálneho inžinierstva, odbor BEZPEČNOSTNÉ INŽINIERSTVO

Rozsah seminárov PI:
2 hodiny týždenne v zimnom semestri

Vyučujúci:
Ing. Zuzana Švandová

Garant predmetu:
Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD

Anotácia predmetu:
Proces horenia tuhých, kvapalných a plynných látok. Základné poznatky z oblasti fyzikálnej chémie horenia a výbuchu. Posudzovanie požiarno-bezpečnostných parametrov horľavých materiálov. Nebezpečné látky a ich Požiarné nebezpečenstvo. Požiarna bezpečnosť a posudzovanie Požiarného nebezpečenstva a rizika. Sprievodné javy pri horení a ekologické aspekty požiarov. Hasiace látky a hasiace technológie.

Základná literatúra:
1. GUIDELINES FOR Chemical Process Quantitative Risk Analysis, SECOND EDITION

2. Methods for the calculation of physical effects, “YELLOW BOOK“, CPR 14E (Part 2)


Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva