Ústav Chemického a Environmentálneho Inžinierstva
Oddelenie Chemického a Biochemického Inžinierstva
Odbor Bezpečnostné inžinierstvo
Požiarné inžinierstvo


Obsah

BLEVE EFEKT 

Teoreticky:
 • BLEVE efekt je náhly únik veľkého množstva prehriateho materiálu pod tlakom do atmosféry (často u horľavých materiálov typu LPG)
 • Nastáva ako následok pôsobenia externého zdroja tepla na zásobník, alebo napríklad ako dôsledok zmiešavacieho alebo reakčného tepla pri zmiešaní kvapalín
 • Obsah zásobníka sa v dôsledku externého tepla (jedna z možností) zohrieva, následne dochádza k odparovaniu kvapaliny v zásobníku, čo spôsobí zvyšovanie tlaku v zariadení, čo môže viesť až k jeho deštrukcii s následným masívnym únikom prehriateho materiálu
 • Mrak uvoľneného horľavého materiálu po iniciácii vytvorí ohnivú guľu (FIREBALL), ktorá počas vyhorievanie stúpa nahor
 • Veľkosť a trvanie ohnivej gule závisia najmä od typu a množstva uniknutého horľavého materiálu

Čo nás zaujíma, keď dôjde k BLEVE EFEKTU:

 • Pri BLEVE efekte dochádza k masívnej deštrukcii zariadenia, pri ktorom odletujú úlomky, ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť od 1m/s až po 150 m/s. Tieto úlomky môžu spôsobiť poškodenie a haváriu na okolitých zariadeniach (domino efekt).

 • Ďalší prejav BLEVE efektu je tlakový efekt, ktorý však býva výrazný iba v bezprostrednom okolí deštruujúceho sa zariadenia. Napriek tomu, napríklad pri BLEVE efekte veľkého množstva nehorľavého materiálu môže byť tlakový efekt ekvivalentný niekoľkým tonám TNT.

 • Následný vznik ohnivej gule prináša hlavné nebezpečenstvo na okolie v podobe tepelného efektu, ktorý nás bude na cvičenia z PI najviac zaujímať.

 • V dôsledku horenia vznikajú toxické splodiny, ktoré môžu zamoriť okolie vzniku BLEVE efektu.

V prípade vzniku ohnivej gule prakticky počítame:
 • tepelný tok E na pozorovateľa v určitej vzdialenosti od miesta incidentu alebo
 • vzdialenosť VZ, v ktorej pozorovateľa zasiahne daný tepelný tok

Ústav chemického a environmentálneho inžiniertva