Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrh diplomovej práce na šk. rok 2018/2019

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

Analýza a modelovanie odparky čierneho lúhu (Variny Miroslav )
Produkcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátorom (Illeová Viera )
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu (Haydary Juma )
Modelovanie hydrolýzy COS prebiehajúcej v amín-absorbéri (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Separácia 2-metylbutan-1-olu a 3-metylbutan-1-olu z pribudliny (Báleš Vladimír )
Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí (Labovský Juraj )
Nové nanočastice a ich využitie pri separácii organických látok (Schlosser Štefan Marták, Ján)
Biokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémoch (Markoš Jozef )
CFD modelovanie prebublávaného miešaného bioreaktora (Stopka Ján )
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
Návrh optimálneho riešenia vodného chladenia polymerizačných reaktorov na VJ PP3 (Variny Miroslav )
Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu (Variny Miroslav )
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov (Ačai Pavel )
Experimentálna optimalizácia purifikácie erytropoetínu pomocou iónovýmennej a multimodálnej chromatografie (Molnár Tomáš )
Vplyv reakčných podmienok na enzýmovú syntézu glykozidov aromatických alkoholov (Antošová Monika )
Výber adsorbentov na separáciu zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu a ich adsorpčné správanie (Gramblička Michal )
Modelovanie hydrostatického profilu potrubného systému (Labovský Juraj )
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy (Haydary Juma )
Modelovanie náplňovej absorpčnej kolóny na odstraňovanie kyslých zložiek zo zemného plynu (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva (Janošovský Ján )
Vplyv reakčných podmienok na zloženie splodín pri rozklade produktov splynovania odpadných materiálov (Steltenpohl Pavol )
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
Výskum nehomogénnej lyofilizácie pre výrobu nových (bio)liekov a vývoj novej experimentálnej metodiky a matematických modelov riadenej nukleácie pre zvýšenie reprodukovateľnosti výroby a homogenizáciu aseptických lyofilizovaných produktov (Rajniak Pavol )
Delenie azeotropického systému acetón - metanol v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora (Labovský Juraj )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-ENVI:

English