Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrh diplomovej práce na šk. rok 2017/2018

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

Modelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látok (Markoš Jozef )
Modelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne. (Báleš Vladimír )
Návrhové výpočty aparátov výrobného uzla v spolupráci s VUCHT, a.s. (Variny Miroslav )
Detailný návrh prevádzky minipivovaru (Gramblička Michal )
Analýza a modelovanie odparky čierneho lúhu (Variny Miroslav )
Katalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasy (Haydary Juma )
Matematické modelovanie koncentrácie aromatických esterov vznikajúcich pri fermentačnom procese (Timár Pavel )
Energetický audit veľkej administratívnej budovy (Mierka Otto )
Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktov (Mierka Otto )
Charakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínov (Molnár Tomáš )
Optimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciu (Illeová Viera )
Adsorpcia proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne (Polakovič Milan Kurák Tomáš)
Štúdium možnosti adsorpcie a membránových procesov pri produkcii prírodných látok (Markoš Jozef )
Procesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s. (Variny Miroslav )
Modelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s. (Variny Miroslav )
Modelovanie prestupu tepla v stekajúcom filme (Stopka Ján )
Modelovanie cirkulačných chladiacich vodných okruhov (Variny Miroslav )
Návrh energeticko – materiálového výrobného celku na báze čierneho lúhu (Variny Miroslav )
Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
Možnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidov (Antošová Monika )
Kontinuálna chromatografická separácia fruktooligosacharidov (Vaňková Katarína )
Fyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesoch (Schlosser Štefan Blahušiak Marek)
Vplyv voľby matematického modelu na výsledky identifikácie procesného nebezpečenstva (Janošovský Ján )
Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre (Ačai Pavel )
Šetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinami (Blahušiak Marek Schlosser Štefan)
Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov (Steltenpohl Pavol )
Porovnanie účinnosti a efektívnosti rôznych spôsobov zakoncentrovania etanolu z jeho zriedeného vodného roztoku (Steltenpohl Pavol )
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení (Haydary Juma )
Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy (Illeová Viera )
Kyslá hydrolýza cyklodextrínov (Gramblička Michal )
Vývoj softvérového systému na analýzu teplotných profilov v RHC reaktoroch (Labovský Juraj )
Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora (Labovský Juraj )
Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-ENVI:

Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
English