Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Návrh diplomovej práce na šk. rok 2021/2022

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

Metodológia viacúrovňového dizajnu procesov (Janošovský Ján )
Separácia znečisťujúcich látok z procesného plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého odpadu (Haydary Juma )
Zefektívnenie separácie 2-fenyletanolu v pertrakčno-adsorpčnom hybridnom systéme (Červeňanský Ivan )
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve (Labovský Juraj )
Zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe vodíka (Variny Miroslav )
Hodnotenie expozície mikroorganizmov pri výrobe bryndze (Ačai Pavel )
Meranie volumetrických a transportných vlastností zmesí obsahujúcich iónové kvapaliny (Steltenpohl Pavol )
Termogravimetrická analýza tuhých materiálov používaných ako surovina pre proces splynovania (Steltenpohl Pavol )
Štúdium prípravy glykozidov tyrozolu v prítomnosti hlboko eutektických rozpúšťadiel (Antošová Monika )
Experimentálne modelovanie dvojreaktorového membránového hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu (Mihaľ Mário )
Optimalizácia prevádzkových podmienok membránovej separácie na čistenie surového bioplynu (Mihaľ Mário )
Návrh separácie azeotropickej zmesi alkohol–voda v prítomnosti iónovej kvapaliny (Graczová Elena )
Difúzia iónov v iónovýmenných membránach počas Donnanovej dialýzy (Červeňanský Ivan )
Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizika (Labovský Juraj )
Experimentálne modelovanie kontinuálnej ultrafiltrácie/diafiltrácie s tangenciálnym tokom. (Kurák Tomáš )
Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )
Zlepšenie inherentnej bezpečnosti výroby vodíka (Jelemenský Ľudovít )

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-ENVI:

English