Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba vodíka s využitím zachytávania oxidu uhličitého
Rok: 2021/2022
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Ján Janošovský )
Študenti:             

Technológia zachytávania a ukladania CO2 pri výrobe vodíka má potenciál k významnému zníženiu emisií CO2. V tomto projekte budú simulované rôzne alternatívy výroby vodíka v komerčnom nástroji Aspen za účelom identifikácie najvhodnejšieho spôsobu zachytávania CO2. Analyzované budú metódy na princípe adsorpcie, absorpcie, membránovej separácie či kryogenickej separácie a ďalšie používané metódy, ktoré budú vhodné pre už zostavený model vodíkárne. Súčasťou projektu bude aj vyhodnotenie simulovaných alternatív z pohľadu ich ekonomickej výhodnosti, environmentálneho dopadu a úrovne procesnej bezpečnosti.

Technologický projekt bude vypracovaný v anglickom jazyku.

Technologický projekt je súčasťou aktivít podporených projektom APVV „Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov“.

Projekt je rezervovaný študentom: Bc. Mišún, Bc. Šandor


 English