Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Produkcia ružovej arómy v extrakčno-adsorpčnom hybridnom systéme
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo


Vedúci: (Mário Mihaľ )
Študenti:             

 Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Príkladom je napr. produkcia 2-fenyletanolu (ružová aróma) pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, kedy je možné vo vsádzkovom bioreaktore vyprodukovať maximálne 4 g/L produktu. Riešením je kontinuálny odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je možné využiť hybridný systém, ktorý kombinuje membránovú separáciu prebiehajúcu s využitím ponorného silikónového extrakčného modulu umiestneného v bioreaktore a adsorpciu prebiehajúcu v adsorpčnej kolóne. Adsorpčná kolóna môže pracovať periodicky v adsorpčno-desorpčnom cykle, pričom desorbent sa regeneruje v rektifikačnej kolóne.

 

V rámci projektu je potrebné:

1) V programe Matlab vytvoriť matematický model hybridného systému pozostávajúceho z bioreaktora, extrakčného membránového modulu, adsorpčnej kolóny a rektifikačnej kolóny.

2) Vykonaním citlivostnej analýzy nájsť vhodné prevádzkové parametre modelovaného systému (veľkosti aparátov, objemové prietoky substrátov a médii, …) s cieľom minimalizovať energetickú náročnosť a maximalizovať výťažok a čistotu produktu.

3) Navrhúť modelovaný hybridný systém pre produkciu 1 t/rok čistého 2-fenyletanolu.

4) Vykonať ekonomickú a bezpečnostnú analýzu navrhnutého systému.

 

Študenti: Bc. Vavro, Bc. Holásek


 English