Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh a modelovanie polygeneračnej jednotky na báze čierneho lúhu
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Miroslav Variny Ján Janošovský)
Študenti:             

Čierny lúh je koncentrovaným zdrojom materiálu a energie pochádzajúcej z biomasy. Jeho spracovaním možno v klasickom ponímaní, pri jeho spálení v regeneračnom kotle, kogenerovať elektrickú energiu a teplo.

Pri alternatívnom spôsobe - splyňovaní - čo je moderná čiastočne už dostupná technológia, možno generovať okrem energií aj palivá, resp. prispieť k znižovaniu emisií CO2 zo spaľovacích procesov. Cieľom práce bude pre spracovateľskú kapacitu 3000 t/deň sušiny čierneho lúhu o koncentrácii 75 % hmot. sušiny navrhnúť a modelovať polygeneračnú jednotku, zahŕňajúcu tlakový kyslíkový splyňovač, čistenie syntézneho plynu, efektívnu rekuperáciu tepla obsiahnutého v syntéznom plyne, jednotku na separáciu časti vodíka a CO2 z plynu a paroplynový cyklus využívajúci zvyšný plyn ako palivo. Súčasťou modelu bude aj výrobňa kyslíka pre potreby splyňovača. Odseparovaný vodík môže byť použitý ako palivo, alebo v palivovom článku s prípadným prebytkovým kyslíkom z kyslikárne generovať elektrickú energiu. Alternatívy procesu budú vyhodnotené z pohľadu ich ekonomických ukazovateľov. Matematický model celého systému bude tvorený predpripravenými modelmi v prostredí komerčného AspenTech simulátora a vlastnými modelmi špecifických jednotkových operácií. Pre vybrané tlakové procesy s horľavými plynmi bude vypracovaná aj bezpečnostná analýza.

Študenti: Bc. Hruška, Bc. Bartoš


 English