Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie siete chladiacich vôd a separačného uzla pri regenerácii nezreagovanej suroviny
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Miroslav Variny )
Študenti:             

Cirkulačné chladiace vodné okruhy v priemyselných podnikoch predstavujú kľúčovú, no často opomínanú súčasť ekonomického, spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania výrobných jednotiek. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model reálneho cirkulačného vodného okruhu s výpočtom pre požadovaný chladiaci výkon v desiatkach  MW pre letné podmienky našich zemepisných šírok. Dôraz bude kladený na hydrodynamický výpočet siete chladiacej vody na prevádzke s cieľom identifikácie uzlov s nehospodárnym využitím chladiacej vody, ktorej nedostatok v blízkej budúcnosti môže spôsobiť zníženie produkcie na prevádzke. A to s využitím dostupných meraných a na mieste nameraných, resp. z lokálnych meradiel odpísaných reprezentatívnych hodnôt. Poukázanie na prevádzkové problémy, analýza zanášania okruhov a možnosti jeho spomalenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri nakladaní s dávkovanými chemikáliami na úpravu vody. Návrhovo - optimalizačný výpočet deliaceho uzla na prevádzke - rektifikačnej kolóny na regeneráciu nezreagovanej suroviny z výstupnej reakčnej zmesi pred jej recykláciou do reaktora.

Študenti: Bc. Béreš, Bc. Véghová


 English