Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie cirkulačných chladiacich vodných okruhov
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Miroslav Variny )
Študenti:             

Cirkulačné chladiace vodné okruhy v priemyselných podnikoch predstavujú kľúčovú, no často opomínanú súčasť ekonomického, spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania výrobných jednotiek. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model cirkulačného vodného okruhu s návrhovým výpočtom pre požadovaný chladiaci výkon v desiatkach až stovkách MW pre letné podmienky našich zemepisných šírok. A to včítane hydrodynamického návrhového výpočtu okruhu, určenie vhodných priemerov potrubí chladiacej vody a parametrov cirkulačných čerpadiel a z toho plynúcu citlivostnú ekonomickú analýzu pri predpokladaných dĺžkach potrubí niekoľko km. Návrh hlavných rozmerov chladiacich veží, ich ventilátorov. Poukázanie na prevádzkové problémy, analýza zanášania okruhov a možnosti jeho spomalenia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri nakladaní s dávkovanými chemikáliami na úpravu vody. 

Študenti: Bc. Béreš, Bc. Véghová


 English