Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Modelovanie odparky čierneho lúhu
Rok: 2018/2019
Výskumná skupina: Transport hybnosti a tepla


Vedúci: (Miroslav Variny )
Študenti:             

 

Zahusťovanie čierneho lúhu na integrovanej odparke zahŕňa v sebe problematiku prestupu hybnosti, tepla aj látky, navyše so špecifikami ktoré so sebou prináša tento materiál. Cieľom práce bude vytvoriť vo vhodnom simulačnom prostredí model viacčlennej priemyselnej odparky na zahusťovanie čierneho lúhu zo vstupnej sušiny 17 % hmot. na výsledných 75 % hmot. o prietoku 3000 ton sušiny denne, včítane predodparky na báze MVR, stripovacích kolón vodných kondenzátov, metanolovej kolóny a systému nekondenzovateľných plynov. Poukáže sa pritom na potenciál hlbšej integrácie odparky do energetického hospodárstva papierne, na ekonomickú stránku využívania MVR predodparky, i bezpečnostnú stránku nakladania s toxickými a horľavými nekondenzovateľnými plynmi.

Zhodnotí sa vplyv zanášania odparky na hospodárnosť jej chodu a dopad tohto javu na energetické hospodárstvo papierne v zimnom i letnom období.

Študenti: Bc. Páterek, Bc. Karas

 


 English