Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Zefektívnenie separácie 2-fenyletanolu v pertrakčno-adsorpčnom hybridnom systéme
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ivan Červeňanský
študent:

V hybridnom systéme bude produkovaný 2-fenyletanol z L-fenylalanínu prostredníctvom kvasiniek a na jeho separáciu sa využije pertrakcia cez ukotvenú kvapalnú membránu s následnou adsorpciou, v ktorej sa bude akumulovať finálny produkt. Vhodným nastavením prevádzkových parametrov pertrakcie a adsorpcie, je možné zvýšiť rýchlosť odstraňovania inhibičného produktu. V tomto smere je potrebné sa zamerať hlavne na adsorpciu, kde je možné dosiahnuť počas dlhšieho časového úseku ustálený stav z pohľadu odstraňovania produktu. Problémom však môžu byť iné látky, ktoré prechádzajú cez kvapalnú membránu v pertrakcii a zachytávajú sa tak na adsorbente, čím znižujú jeho adsorpčnú kapacitu. Dôležitú úlohu v celom systéme zohráva aj desorpcia produktu, keďže je potrebné adsorpčné kolóny v systéme po určitom čase vymieňať, aby ostali zachované hnacie sily prestupu látky. Preto sa časť práce bude venovať práve experimentálnemu overeniu vplyvu operačných podmienok desorpcie na výťažok a finálnu koncentráciu produktu.English