Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Návrh separácie azeotropickej zmesi alkohol–voda v prítomnosti iónovej kvapaliny
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu azeotropickej zmesi alkohol – voda v prítomnosti iónovej kvapaliny. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti iónových kvapalín. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky realizovať v programe ASPEN+, prípadné dielčie problémy riešiť v prostredí MATLABu a Excelu.

Nosnou časťou diplomovej práce je experiment: V experimentálnej časti úlohou diplomanta bude namerať VLE údaje (varné krivky) pre dvojzložkové subsystémy: alkohol – iónová kvapalina a voda – iónová kvapalina. Získané výsledky použiť na spresnenie opisu rovnováhy deleného systému v návrhom výpočte separačného zariadenia (extrakčnej destilačnej kolóny a regeneračnej jednotky). Ďalšou úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude otestovať možnosť použitia filmovej odparky na regeneráciu iónovej kvapaliny z jej vodného roztoku. Získané výsledky použiť v návrhovom výpočte separačného procesu.

 English