Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Optimalizácia prevádzkových podmienok membránovej separácie na čistenie surového bioplynu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

Surový bioplyn obvykle obsahuje 50-70 % metánu, čo je obnoviteľný zdroj energie, keďže pochádza z biologického odpadu. Jednou z možností vyžitia bioplynu je výroba biometánu, ktorý je možné použiť ako náhrada zemného plynu. Surový bioplyn obsahuje znečisťujúce látky (voda, oxid uhličitý, sulfán), ktoré je potrebné pre získanie biometánu odstrániť. Na čistenie bioplynu existuje viacero metód. Jednou z nich je využitie membránovej separácie, kde sa privedený surový bioplyn zbavuje nežiadúcich prímesí na základe rozdielnej priechodnosti zložiek bioplynu polopriepustnou membránou. Na membránovú separáciu má vplyv viacero parametrov ako je pracovný tlak suroviny a stripovacieho plynu, veľkosť membrány, prietok stripovacieho plynu, teplota a ďalšie. Optimalizáciou hodnoty týchto parametrov je možné maximalizovať výťažok metánu a čistotu získaného produktu.

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie matematického modelu membránovej separačnej jednotky na odstránenie nežiadúcich prímesí v surovom bioplyne a optimalizácia prevádzkových podmienok tejto jednotky. Na vytvorenie matematického modelu sa využije programové prostredie MATLAB.English