Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Experimentálne modelovanie dvojreaktorového membránového hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

 Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov.
Cieľom diplomovej práce je experimentálne modelovanie hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnoreným a externým membránovým modulom. V prvom bioreaktore prebieha biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý sa pomocou silikónového membránového modulu kontinuálne transportuje do druhého bioreaktora. V ňom sa pomocou baktérií oxiduje na fenylacetaldehyd. Keďže fenylacetaldehyd je toxický pre mikroorganizmy a zároveň je dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou externého extrakčného modulu sa bude z druhého bioreaktora kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom spojeným s regeneráciou extrahovadla destiláciou. Úloha je riešená v rámci projektov APVV-18-0134 a VEGA 1/0548/21.English