Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Zníženie uhlíkovej stopy pri výrobe vodíka
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Miroslav Variny
študent:

Priemyselná výroba vodíka zo zemného plynu je v súčasnosti najvýznamnejším zdrojom vodíka pre rafinérske procesy. Je však spojená s uvoľňovaním emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Modelovanie a následná optimalizácia procesu, s návrhom implementácie nových technológií, je prísľubom k zníženiu uhlíkovej stopy tohto procesu.

V rámci práce bude zostavený a verifikovaný model priemyselnej výrobne vodíka, vo vhodnom simulačnom prostredí (Aspen Plus, Aspen Hysys). Následné budú pomocou literárnej rešerše identifikované spôsoby zefektívnenia jej chodu, či už organizačne, alebo investične. Analýza sa zameria aj na možnosti zhodnotenia odplynu, vznikajúceho v procese, ako aj zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého. Budú zistené energetické, ekonomické a environmentálne parametre navrhovaných úprav.

Predpokladá sa využitie výsledkov práce v publikačnej činnosti členov riešiteľského kolektívu grantu APVV-18-0134, resp. APVV-19-0170, nakoľko sa navrhnutá téma záverečnej práce prekrýva so záberom týchto projektov.

Práca je rezervovaná pre študenta: Bc. Dominik HoppejEnglish