Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Metodológia viacúrovňového dizajnu procesov
rok: 2021/2022
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Cieľom práce je navrhnúť viacúrovňovú metodológiu vhodnú pre dizajn chemických procesov, ktorá bude zahŕňať viacero rozhodovacích kritérií, menovite energetickú účinnosť a účinnosť nakladania s materiálmi, procesnú bezpečnosť, environmentálnu záťaž a kontrolovateľnosť procesu. Ako prípadová štúdia pre vývoj a testovanie metodológie bude výroba vodíka z obnoviteľných aj neobnoviteľných zdrojov simulovaná v prostredí komerčného simulačného nástroja Aspen. Metodológia bude čerpať základy z už vypracovaných prác, napr. bezpečnosť bude vyhodnocovaná pomocou nástroja HADES (HAzard DEtection Software). Úlohou vyvinutej metodológie bude dopĺňať súčasné metódy navrhovania chemických prevádzok s cieľom vyššej bezpečnosti, ekonomickej ziskovosti a udržateľnosti.

Diplomová práca bude vypracovaná v anglickom jazyku.

Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektom APVV „Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov“.

Projekt je rezervovaný pre študenta: Bc. Šandor.English