Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Automatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzok
rok: 2019/2020
Typ projektu: Staršie diplomové práce
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Ján Janošovský
študent:

Študent navrhne a otestuje softvérovú metodológiu na automatizáciu rozhodovacieho procesu pri výbere vhodného spôsobu výroby chemikálií z pohľadu bezpečnosti. Vyvinutý softvérový nástroj by mal zostaviť poradie rôznych alternatív dizajnu chemickej prevádzky na základe identifikovaných rizík priamo spojených s procesom, množstiev prítomných potenciálne nebezpečných chemikálií, konštrukčných parametrov zariadení apod. Nebezpečenstvo priamo spojené s procesom bude identifikované počítačovou simuláciou procesu (v ustálenom stave). Ostatné nebezpečenstvá budú vyhodnotené Dow indexovou metódou vyčíslením Požiarno-výbušného indexu a Indexu toxicity.

Práca bude vypracovaná v anglickom jazyku.

Diplomová práca je súčasťou aktivít podporených projektmi APVV "Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov" a VEGA "Automatický modelový HAZOP systém na analýzu nebezpečenstva v procesnom inžinierstve".

Práca je rezervovaná pre študenta: Bc. Igor Rosa

 


English