Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
rok: 2018/2019
Typ projektu: Návrh diplomovej práce
Výskumná skupina: Difúzne a separačné procesy

vedúci: Elena Graczová
študent:

 

Úlohou diplomovej práce je navrhnúť sústavu zariadení pre separáciu modelovej dvojzložkovej azeotropickej zmesi v prítomnosti „zeleného“ extrakčného rozpúšťadla - iónovej kvapaliny. Preskúmaná bude vybraná iónová kvapalina, a porovnaná s komerčne používaným rozpúšťadlom. V rámci práce bude potrebné zistiť/vypočítať základné fyzikálne vlastnosti použitej iónovej kvapaliny. Riešenie extrakčnej destilácie a regeneračnej jednotky bude programom ASPEN+, dielčie problémy budú riešené v prostredí EXCELu, prípadne MATLABu. Pre opis reálneho správania kvapalnej fázy bude použitá NRTL rovnica pre výpočet aktivitných koeficientov zložiek v roztoku. 

Úlohou diplomanta v experimentálnej časti bude otestovať  možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny a nájsť vhodné pracovné podmienky.

 

 English