Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Výroba propyl-propionátu v reaktívne-destilačnej kolóne s integrovaným membránovým modulom
rok: 2017/2018
Typ projektu: Staršie bakalárske projekty
Výskumná skupina: Reaktorové a bezpečnostné inžinierstvo

vedúci: Mário Mihaľ
študent:

 V súčasnosti sa pri množstve chemických výrob využívajú procesy, ktorých hlavnou súčasťou sú reaktor a separačné jednotky. Ako separačné jednotky sú často použité destilačné kolóny pre ich efektivitu a výkonnosť. Zníženie prevádzkových nákladov týchto zariadení môže byť dosiahnuté spojením reakcie a separácie do jedného zariadenia využitím reaktívnej destilácie. V mnohých prípadoch pri chemických procesoch vznikajú silne neideálne zmesi, ktoré často vytvárajú azeotropy. Vzniku azeotropov je možné predchádzať použitím membránovej separácie ako je pervaporácia a permeácia pár, keďže tieto sú veľmi selektívne a nie sú limitované rovnováhou kvapalina para. Kombinácia reaktívnej destilácie, prebiehajúca v reaktívne-destilačnej kolóne, a membránovej separácie, uskutočňovanej v membránovom module do jedného hybridného systému spája výhody oboch procesov a zároveň znižuje celkové investičné a prevádzkové náklady.

Cieľom bakalárskeho projektu je návrh základnej technológie na výrobu 5 t/h propyl-propionátu esterifikáciou z kyseliny propánovej a propanolu v systéme tvorenom reaktívne-destilačnou kolónou a membránovým modulom. V rámci úlohy je potrebné:

1) Na základe dát získaných z literatúry pomocou Matlabu matematicky modelovať navrhnutý systém v ustálenom stave.

2) Nájsť optimálne prevádzkové parametre systému (počet etáži, poloha nástrekovej etáže, toky a pomer surovín, refluxný pomer, plocha membrány, tlak za membránou) s cieľom minimalizovať energetickú náročnosť a maximalizovať výťažok a čistotu produktu.English