Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Reologické vlastnosti a štruktúra iónových kvapalín a ich suspenzií s nanočasticami
rok: 2016/2017
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Marek Blahušiak Štefan Schlosser
študent:

Novou skupinou rozpúšťadiel a afinitných činidiel pre separačné procesy sú extraktanty a sorbenty na báze iónových kvapalín a nanočastíc. Cieľom projektu je experimentálne štúdium vplyvu zloženia kompozitných rozpúšťadiel na báze iónových kvapalín, nanočastíc a molekulových riedidiel na ich fyzikálne vlastnosti (viskozita, hustota, povrchové napätie) a štruktúru. Štruktúra nanosuspenzií sa bude skúmať pomocou rozptylu laserového lúča. Použijú sa komerčne dostupné a syntetizované nové iónové kvapaliny a komerčné uhlíkové nanočastice. Skúmané kompozitné rozpúšťadlá budú cielené na separáciu organických kyselín z fermentačných roztokov.English