Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo
Príprava nanočastíc v iónových kvapalinách
rok: 2016/2017
Typ projektu: Návrh ŠVOČ práce
Výskumná skupina: Membránové procesy

vedúci: Štefan Schlosser Marek Blahušiak
študent:

Pri príprave a použití nanočastíc hrá významnú úlohu ich agregácia čím sa znižuje ich aplikačný potenciál. Zistilo sa, že iónové kvapaliny vytvorením adsorpčného filmu na nanočasticiach bránia ich agregácii, navyše dajú sa s výhodou využiť aj pri príprave nanočastíc. Cieľom projektu bude skúmať výrobu nanočastíc grafénu exfoliáciou z grafitu v iónových kvapalinách pomocou intenzívneho miešania. Bude sa skúmať vzťah medzi štruktúrou nanočastíc a ich stabilitou a hydrodynamickými podmienkami pri ich príprave ako aj vplyv štruktúry použitých iónových kvapalín a disperzného prostredia. Štruktúra nanosuspenzií sa bude skúmať pomocou rozptylu laserového lúča.English