Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Študijný program : CHÉMICKÉ INŽINIERSTVO
 

1. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Teória transportných javov  P 10 2 2 Doc. Jelemenský
Teória chemických a biochemických reaktorov  PV 10 2 2 Prof. Markoš
Difúzne separačné procesy  PV 10 2 2 Doc. Polakovič
Experimentálne a matematické modelovanie a optimalizácia  PV 10 2 2 Prof. Markoš
Environmentálna chémia a fyzika  PV 10 2 2 Doc. Čík
Environmentálne inžinierstvo  PV 10 2 2 Doc. Derco
Voliteľný predmet z iných študijných programov  V 10 2 2  
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   10     školiteľ
Počet kreditov 60  
P – povinný predmet, zapisuje si každý študent
PV – povinne voliteľný predmet, po dohode so školiteľom si zapisuje študent minimálne dva predmety
V – voliteľný predmet – po dohode so školiteľom z ponuky vlastného študijného programu alebo iných študijných programov (FCHPT alebo inej fakulty)
Spolu 4 predmety za 40 kreditov

2. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Dizertačná skúška   20 X   komisia
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   30     školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent vykoná dizertačnú skúšku spolu s obhajobou projektu dizertačnej práce na konci ZS

3. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   50     školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent vykoná dizertačnú skúšku spolu s obhajobou projektu dizertačnej práce na konci ZS

4. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   20     školiteľ
Dizertačná práca   30   X školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent odovzdá dizertačnú prácu

 

Študijný program : ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO
 

1. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Matematické metódy v environmentálnom ižinierstve P 10 2 2 Doc. Varga
Environmentálna chémia a fyzika PV 10 2 2 Prof. Čík
Modelovanie procesov ochrany zložiek ŽP PV 10 2 2 Doc. Derco
Výpočet a navrhovanie environmentálnych
technológií a zariadení
PV 10 2 2 Doc. Drtil
Pokročilé analytické a monitorovacie metódy pre ŽP PV 10 2 2 Doc. Benická
Teória transportných javov PV 10 2 2 Doc. Jelemenský
Voliteľný predmet z iných študijných programov V 10 2 2  
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   10     školiteľ
Počet kreditov 60  
P – povinný predmet, zapisuje si každý študent
PV – povinne voliteľný predmet, po dohode so školiteľom si zapisuje študent minimálne dva predmety
V – voliteľný predmet – po dohode so školiteľom z ponuky vlastného študijného programu alebo iných študijných programov (FCHPT alebo inej fakulty)
Spolu 4 predmety za 40 kreditov

2. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Dizertačná skúška   20 X   komisia
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   30     školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent vykoná dizertačnú skúšku spolu s obhajobou projektu dizertačnej práce na konci ZS

3. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   50     školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent vykoná dizertačnú skúšku spolu s obhajobou projektu dizertačnej práce na konci ZS

4. Ročník

Predmety

 

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Pedagogická činnosť   10 4 4 školiteľ
Vedecké aktivity   20     školiteľ
Dizertačná práca   30   X školiteľ
Počet kreditov 60  
X – študent odovzdá dizertačnú prácu
English