Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Študijný program : ENVIRONMENTÁLNA CHÉMIA A TECHNOLÓGIA
Forma štúdia : interná, externá

1.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Základy reaktorového inžinierstva 5   2/0/1z,s Markoš
Kinetika a katalýza 5   2/1/0z,s Kovařík
Inžinierska termodynamika 5 2/2/0s   Graczová
Environmentálna analytická chémia 3 2/0/0kz   Benická
Chémia vody a atmosféry 4 2/2/0s   Prousek
Procesy a technológie čistenia odpadných vôd 4 2/1/0s   Derco
Technológia ochrany ovzdušia 4   2/0/0s Čík
Informačné technológie I 2 1/1/0kz   Fikar
Mikrobiológia 5 2/0/0s   Hudecová
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva I 7 0/0/5kz   Drtil
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II 8   0/0/8kz Drtil
Exkurzia       Derco
Odborná prax v trvaní 3 týždňov       Drtil
Počet kreditov 26 26  
Počet hodín 19 19  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 3/3 4/1  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Rizikové vlastnosti látok 2 2/0/0kz   Prousek
Procesy a technológie úpravy vody 2   2/0/0kz Drtil
Radiačná ochrana 2   2/0/0kz Holá
Bezpečnostné inžinierstvo 2 2/0/0s   Jelemenský
Počet kreditov 4 4  
Počet hodín 4 4  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/1 0/2  

 

Voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Základy biochemického inžinierstva 2   2/0/1z,s Polakovič
Základy ekológie a environmentalistiky 2 2/0/0kz   Prousek
Environmentálne chémia 2   2/0/0kz Čík
Základy environmentálneho inžinierstva 2 2/0/0s   Derco
Prestup hybnosti a tepla 2   2/2/0z,s Stopka
Prestup látky a separácie 2   2/0/2s Markoš
Informačné technológie II 2   1/1/0kz Fikar
Energetika 2 2/2/0kz   Mierka
Počet kreditov 4 4  
Počet hodín 4 4  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 4/4 4/3  

2.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Technologický projekt 8 2/0/5/kz   Drtil
Základy obchodného a finančného práva 2 2/0/0kz   Špirko
Finančný trh a podnikové financie 2   2/0/0s Baran
Modelovanie procesov ochrany zložiek životného prostredia 4 2/1/0s   Derco
Procesy a technológie zhodnocovania odpadov 6 2/0/1s   Hutňan
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva III 6 0/0/6kz   Drtil
Diplomová práca 24   0/0/17kz Prousek
Počet kreditov 26 26  
Počet hodín 21 19  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 2/3 1/1  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Marketing 4   2/0/0kz Špirko
Čistenie priemyselných odpadových vôd 4 2/0/0s   Bodik
Environmentálne manažérske systémy 4 2/0/0kz   Plchová
Zelená chémia a technológia 4   2/0/0kz Čík
Počet kreditov 4 4  
Počet hodín 2 1  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/1 0/1  

 

Voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Energetický audit 4   2/0/0kz Mierka
Počet kreditov   2  
Počet hodín   2  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 3/3 1/2  
English