Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Študijný program : CHEMICKÉ INŽINIERSTVO
Forma štúdia : interná, externá

1.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Viacfázové reaktory 7 2/1/2 z, s   Markoš
Separácie viaczložkových zmesí 7 2/0/3 z, s   Polakovič
Termodynamika viaczložkových viacfázových systémov 5 2/0/2 z, s   Graczová
Dynamika a riadenie procesov 4 2/0/1 kz   Bakošová
Prestup hybnosti a tepla 8   2/2/2 z, s Stopka
Prestup látky a separácie 6   2/0/2 z, s Markoš
Počet kreditov 23 14  
Počet hodín 17 10  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 3/1 2/0  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Numerická matematika 3 1/0/1 kz   Šabo
Vybrané kapitoly z biochémie 2 2/0/0 s   Varečka
Laboratórium z biochémie 2 0/0/2kz   Varečka
Bioreaktorové inžinierstvo I 6   2/0/1 kz Báleš
Vybrané analytické metódy 3   2/0/0 s Labuda
Laboratórium z analytických metód 2   0/0/2 kz Sádecká
Základy rekombinantných technológií 3   2/0/0 s Čertík
Laboratórium z rekombinantných technológií 2   0/0/2 kz Čertík
Laboratórium z biochemického inžinierstva 5   0/0/5 kz Polakovič
Požiarne inžinierstvo 3 1/0/1 z, s   Jelemenský
Informačné technológie I 2 1/1/0 kz   Fikar
Bezpečnosť chemických procesov 6   2/2/0 z, s Jelemenský
Protivýbuchová prevencia 3   2/0/2 z, s Jelemenský
Algoritmy a programovanie 4   1/2/0 kzs Fikar
Informačné technológie II 3   1/1/0 kz Fikar
Chémia vody a atmosféry 3 2/0/0 s   Prousek
Procesy a technológie úpravy vody 2 2/0/0 kz   Hutňan
Environmentálna analytická chémia 2 2/0/0 kz   Benická
Technológia ochrany ovzdušia 3   2/0/0 s Čík
Procesy a technológie čistenia komunálnych odpadových vôd 5   2/2/0 z, s Derco
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva I 5   0/0/5 kz Drtil
Radiačná ochrana 3   2/0/0 kz Hollá
Počet kreditov 7 16  
Počet hodín 6 13  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/2 2/2  

2.Ročník

Povinné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Technologický projekt 10 0/0/7 kz   Mierka, Drtil
Diplomová práca 30   0/0/23 kz Graczová, Prousek
Počet kreditov 10 30  
Počet hodín 7 23  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 0/1 0/1  

 

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby

Garant predmetu

ZS LS
Počítačové navrhovanie výrob 6 0/0/5 kz   Markoš
Bioreaktorové inžinierstvo II 5 2/0/2 z, s   Báleš
Bioseparácie 4 1/0/2 kz   Polakovič
Biofyzikálna chémia 3 2/0/0 kz   Valko
Bioanalytické metódy 3 2/0/0 kz   Šajbidor
Reológia a reometria 2 1/0/1 kz   Stopka
Kvantitatívne hodnotenie rizika 6 2/2/0 z, s   Jelemenský
Projekt hodnotenia rizika 6 0/0/5 kz   Jelemenský
Energetický audit 2 2/0/0 kz   Mierka
Modelovanie procesov ochrany zložiek životného prostredia 4 2/1/0 s   Derco
Procesy a technológie zhodnocovania odpadov 4 2/1/0 s   Hutňan
Laboratórium z environmentálneho inžinierstva II 6 0/0/6 kz   Drtil
Čistenie priemyselných odpadových vôd 3 2/0/0 kz   Derco
Ochrana a sanácia pôdy 3 2/0/0 kz   Derco
Počet kreditov 20 0  
Počet hodín 16 0  
Počet skúšok/klasifikovaných zápočtov 1/4 0/0  
English