Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
       Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Študijné plány bakalárskeho štúdia

1. Ročník

Názov predmetu Týždenný
rozsah
Ukon-
čenie
Počet
kreditov
Zimný semester
Anorganická chémia 2-4-0-0 z, s 7
Filozofia 2-0-0-0 kz 2
Fyzika I 2-2-0-0 z, s 5
Chemickoinžinierske výpočty na PC 0-0-0-1 z 1
Informatika 1-0-2-0 kz 3
Matematika I 2-3-0-0 z, s 6
Materiálové bilancie 0-2-0-0 kz 2
Telesná výchova 0-2-0-0 z 0
Základy ekológie a environmentalistiky 2-0-0-0 kz 2
Povinne volitel'né predmety
Technická angličtina I 0-2-0-0 z 0
Technická nemčina I 0-2-0-0 z 0
       
Letný semester
Anorganické technológie a materiály 2-0-0-0 kz 2
Energetické bilancie 0-2-0-0 kz 2
Fyzika II 2-1-0-0 z, s 5
Chemickoinžinierske výpočty na PC II 0-0-1-0 kz 1
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie 0-0-0-2 kz 2
Laboratórne cvičenie z fyziky 0-0-2-0 kz 1
Laboratórne cvičenie z toku tekutín 0-0-0-1 kz 1
Matematika II 2-2-0-0 z, s 5
Telesná výchova 0-2-0-0 z 0
Tok tekutín 2-2-0-0 z, s 5
Základy práva 2-0-0-0 kz 2
Základy všeobecnej ekonomickej teórie 2-0-0-0 kz 2
Povinne volitel'né predmety
Technická angličtina II 0-2-0-0 z 0
Technická angličtina 0-0-0-0 s 4
Technická nemčina II 0-2-0-0 z 0
Technická nemčina 0-0-0-0 s 4

2. Ročník

Názov predmetu Týždenný
rozsah
Ukon-
čenie
Počet
kreditov
Zimný semester
Environmentálne inžinierstvo I 2-0-0-0 kz 2
Fyzikálna chémia I 2-2-0-0 Z, s 5
Chemickoinžinierske výpočtyna PC III 0-0-0-1 z 2
Laboratórne cvičenie z prestupu látky 0-0-0-1 kz 1
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I 0-0-0-2 kz 2
Laboratórne cvičenie z organickej chémie 0-0-0-4 kz 3
Matematika III 1-0-2-0 s 4
Organická chémia I 2-0-0-0 s 4
Organická technológia a petrochémia 2-0-0-0 kz 2
Prestup tepla a látky 2-2-0-0 z, s 5
Telesná výchova 0-0-2-0 z 0
 
Letný semester
Analytická chémia 2-1-0-0 z, s 6
Aplikovaná štatistika 1-0-1-0 kz 3
Fyzikálna chémia II 2-2-0-0 z, s 5
Chemickoinžinierske výpočtyna PC IV 0-0-1-0 kz 2
Laboratórne cvičenie z analytickej chémie 0-0-0-5 kz 3
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II 0-0-0-2 kz 2
Laboratórne cvičenie zo separačných metód 0-0-0-1 kz 2
Organická chémia II 2-0-0-0 s 2
Separačné procesy I 2-3-0-0 z, s 5
Telesná výchova 0-0-2-0 z 0

3. Ročník

Názov predmetu Týždenný
rozsah
Ukon-
čenie
Počet
kreditov
Zimný semester
Biochémia 2-0-0-0 kz 2
Ekonomika a manažment podniku 2-2-0-0 z, s
Environmentálne inžinierstvo II 2-0-0-0 kz 2
Laboratórne cvičenie zo separačných metód 0-0-0-1 kz 1
Mikrobiológia 2-0-0-0 kz 2
Separačné procesy II 2-1-0-0 z, s 4
Telesná výchova 0-2-0-0 z 0
Zariadenia pre chemickú a potravinársku technológiu 1-3-0-0 kz 5
Výberové predmety - volí si v rozsahu 9 kr.
Bezpečnostnéinžinierstvo 2-0-0-0 kz 3
Enerqetické inžinierstvo 3-2-0-0 z, s 6
Environmentálna chémia I 2-0-0-0 kz 3
Environmentálna toxíkolóoia 3-0-0-0 kz 3
Odpadové inžinierstvo 2-0-0-0 s 3
Letný semester
Environmentálne inžinierstvo III 2-0-0-0 kz 2
Laboratórne cvičenie z riadenia procesov 0-0-0-2 kz 2
Riadenie procesov 2-0-0-0 s 3
Telesná výchova 0-0-2-0 z 0
Základy reaktorového inžinierstva 2-0-1-0 z,s 5
Povinne volitel'ný predmet· v rozsahu 9 kr.
Bakalársky projekt 0-0-0-9 kz 9
Bakalársky projekt 0-0-0-9 kz 9
Výberové predmety - volí si v rozsahu 9 kr.
Environmentálna chémia II 2-0-0-0 kz 3
Environmentálny manažment 2-1-0-0 kz 4
Nákladové inžinierstvo 0-2-0-0 kz 3
Základy biochemického inžinierstva 2-1-0-0 kz 4
Základy biotechnológie 2-0-0-0 kz 2


English