Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogika
 
      Pedagogika
Skip Navigation Links
ŠVOČ projekty
Bakalárske štúdium
Predmety
Bakalárske projekty
Inžinierske štúdium
Predmety
Technologické projekty
Diplomové práce
Doktorandské štúdium
Projekty
Predmety
      Študentský servis
Skip Navigation Links
Novinky pre študentov
Online Predmety
Chem-inž.vypoč. na PC
Požiarné inžinierstvo
Energetické bilancie
Reaktorové inžinierstvo

Laboratórium z chemického a biochemického inžinierstva

Podmienky získania klasifikovaného zápočtu z predmetu Laboratórium z biochemického inžinierstva
 1. Odcvičené všetky laboratórne práce.
 2. Odovzdané všetky protokoly, z toho jeden formou verejnej prezentácie.
Pravidlá pri odovzdávaní protokolov
 1. Protokoly sa odovzdávajú učiteľovi s ktorým študent prácu odcvičil a to vo vopred dohodnutom termíne. Dvojica vypracuje a odovzdá jeden spoločný protokol. Súčasťou odovzdania protokolu je aj ústne preskúšanie študentov z danej problematiky.
 2. Všetky protokoly (okrem toho čo študenti verejne prezentujú) musia byť odovzdané učiteľovi do 5.5.2016. V prípade že dvojica študentov tento termín nedodrží celkové hodnotenie sa zníži o jeden stupeň
 3. V odôvodnených prípadoch (pracovná neschopnosť s potvrdením od lekára, svadba, pohreb,...) si študent odcvičí chýbajúcu prácu v náhradnom termíne ( 5.5.2016) a protokol odovzdá učiteľovi najneskôr však 16.5.2015.
 4. V deň prezentácie (12.5.2016) musia mať študenti odovzdané všetky protokoly okrem toho čo prezentujú verejne (výnimka PN). V prípade chýbajúcich protokolov sa celkové hodnotenie znižuje o dva stupne.
 5. Známky sa uzatvárajú v zápočtovom týždni dňa 17.5.2016. Ak bude v tomto termíne chýbať akýkoľvek protokol alebo VP študent má hodnotenie FX.
Zásady pri vypracovaní protokolov
1. Pri vypracovaní protokolov prosím nekopírujte návody na LC !!! Dúfame že máte na viac !!!
2. Spracujte Vaše vlastné experimentálne dáta, veríme že nemáte potrebu chváliť sa cudzími perím !!!

Protokoly z laboratórnych cvičení majú mať nasledovnú štruktúru:
 1. Cieľ práce a teória. Uvedie sa stručne základ nevyhnutný pre pochopenie danej problematiky a vzťahy potrebné na vyhodnotenie výsledkov.
 2. Experimentálna časť. Stručne sa uvedú podmienky merania a tie pracovné postupy, ktoré sú kľúčové pre získanie experimentálnych výsledkov.
 3. Namerané hodnoty. Súbor experimentálnych údajov(surové dáta, podpísané učiteľom ) nameraný počas laboratórneho cvičenia sa priloží do protokolu.
 4. Vyhodnotenie experimentálnych výsledkov. Uvedie sa postup vyhodnotenia experimentov a pre jeden bod merania sa uvedú vzorové výpočty. Ostatné medzivýsledky a výsledky sa uvedú v tabuľkách.
 5. Grafy a tabuľky konečných výsledkov. Získané konečné výsledky sa uvedú v prehľadnej forme v tabuľkách a/alebo grafoch.
 6. Záver. Študenti uvedú vlastné závery a komentáre k získaným výsledkom, kriticky posúdia zmysluplnosť a logiku konečných výsledkov, prípadne uvedú dôvody prečo sú dané výsledky také, aké sú. Súčasťou záveru nie je suché konštatovanie !!!


Harmonogram laboratórnych cvičení z biochemického inžinierstva na šk. rok 2009/2010
Zoznam prác
1Ing. Illeová, PhD. Meranie efektívnych difúznych koeficientov v polysacharidických géloch Hala, č. 3141, 3. posch
2Ing. Illeová, PhD. Stanovenie objemového koeficientu prestupu kyslíka v mechanicky miešanom reaktore Hala, c. 3141, 3. posch
3Ing. Illeová, PhD. Zisťovanie kinetických parametrov katalyzovanej reakcie vo vsádzkovom reaktore Hala, č. 3141, 3. posch
4Ing. Illeová, PhD. Vplyv inhibície na priebeh reakcie vo vsádzkovom reaktore Hala, č. 3141, 3. posch
5Ing. Molnár Prestup látky v chromatografickej kolóne Lab. 4145, 4. poschodie
7Ing. Mihal, PhD Adsorpcia v plynnej fáze – sušenie vzduchu Lab. 3110, 3. poschodie
8Ing. Mihal, PhD Mikrofiltrácia Lab. 3110, 3. poschodie
9Ing. Mihal, PhD Reverzná osmóza Lab. 3110, 3. poschodie
11doc. Ing. Timár , PhD Stanovenie optimálnej teploty ohrevného média pre vare kvapalín Lab. 1.poschodie, blok D, c. dv. :168
12doc. Ing. Stopka ,PhD. Neustálený prestup tepla Lab. 1.poschodie, blok D, c. dv. :168
13 doc. Ing. Graczová, PhD. Rovnováha kvapalina - para viaczložkového systému Lab. 3140, 3. poschodie


Harmonogram a rozdelenie prác na VP medzi dvojice si možete stiahnúť tu

Návody
English