Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
.

Odborný program
11. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v dňoch 26.6.- 30.6.2017
 na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU

Letná škola je vzdelávaco-informačný kurz pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu finančne podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva.

Cyklus prednášok

Pondelok od 16:00 do 18:00
   Prírodné vedy a inžinierstvo, vzdelávanie, veda, výskum, Prof. J. Markoš
     Chémia a chemické inžinierstvo
     Zem – živá planéta
     Reaktory okolo nás

Utorok od 15:30 do 17:00
     Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie, Prof. Ľ. Jelemenský
     Ochrana životného prostredia v SR, Prof. M. Drtil
     Fyzika a chémia priemyselného reaktora, Ing. M. Variny

Streda od 09:00 do 20:00
   Exkurzia, Prof. M. Drtil
     Vodné zdroje a čistička odpadovej vody v Bratislave

Štvrtok od 13:30 do 14:30
  Bioinžinierstvo a biotechnológia, garant Prof. M. Polakovič
      Bunka ako výrobné zariadenie
      Laboratórne a priemyselné bioreaktory
      Návrh priemyselného fermentora
      Separačné procesy v biotechnológiách


Laboratórne práce
Účastník absolvuje v troch predpoludniach šesť inštruktážnych laboratórnych prác vo výskumných laboratóriách ústavu v spolupráci s doktorandami, s garanciou vedúcich výskumných skupín

1. Respirometrické merania a rozložitelnost organického substrátu
2. Laboratórne modelovanie čistenia odpadových vôd
3. Delenie kvapalných zmesí rektifikáciou
4. Extrakcia kvapalných homogénnych zmesí
5. Membránová extrakcia
6. Termochemický rozklad biomasy – drevnej štiepky
7. Iónová výmena pri čistení odpadových vôd
8. Oscilačné správanie chemických reaktorov
9. Reverzná osmóza a nanofiltrácia
10. Spektrofotometrické stanovenie koncentrácie proteínov v UV oblasti
11. Kvapalinová chromatografia
12. Stanovenie enzýmovej aktivity


Denný program
11. Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva v dňoch 26.6.-30.6.2016
na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU


Pondelok 26.6.2017
do 11:00 Prezentácia účastníkov, ubytovanie v ŠD Mladá Garda
11:00 Odchod zo ŠD na ústav, prezentácia účastníkov na ústave
11:45 Otvorenie Letnej školy zasadačka ústavu Doc. Dudáš, riaditeľ ústavu
12:00 Organizačné pokyny zasadačka ústavu Doc. Mierka, vedúci letnej školy
12:30 Obed
13:00 Príprava na prvú laboratórnu prácu
13:45 Školenie o bezpečnosti pri práci
14:00 Prvá laboratórna práca
15:30 Druhá laboratórna práca
17:00 Prehliadka mesta, večera
20:00 OOdchod do ŠD

Utorok 27.6.2017
7:50Raňajky v ŠD
8:50Odchod na fakultu
9:00 Tretia laboratórna práca
10:45 Štvrtá laboratórna práca
12:30 Obed
do 13:30 Príprava prezentácie z tretej laboratórnej práce, internet CH-2112, 2114
15:30 Štúdium na vysokej škole CH-17 Prof. Markoš
Fyzika a chémia priemyselného reaktora CH-17 Ing. Variny
17:00 VVečera, odchod do ŠD

Streda 28.6.2017
7:50Odchod zo ŠD
8:30 Raňajky v bufete fakulty
9:00 Technológie na využitie obnoviteľných zdrojov energie CH-17 Prof. Jelemenský
10:00 Ochrana životného prostredia v SR CH-17 Prof. Drtil
10:45 Exkurzia, na začiatku studený obed, večera asi o 17:00
20:00 Návrat do ŠD

Štvrtok 29.6.2017
7:50Odchod zo ŠD
8:30 Raňajky v bufete fakulty
9:00 Piata laboratórna práca
10:45 Šiesta laboratórna práca
12:30 Obed
13:30 Bioinžinierstvo a biotechnológia, garant Prof. M. Polakovič
      Laboratórne a priemyselné bioreaktory
      Návrh priemyselného fermentora
      Separačné procesy v biotechnológiách
do 14:30 Príprava prezentácie z tretej laboratórnej práce, internet CH-2112, 2114
16:30 Športové hry, spoločenské stretnutie, kvíz, večera zasadačka ústavu
21:00 OOdchod do ŠD

Piatok 30.6.2017
7:50 Odchod zo ŠD (odhlásení z ubytovania)
8:25 Odchod na fakultu/td>
9:00 Prezentácie firiem Slovnaft, a.s, Duslo, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. CH-17
9:30 Prezentácia laboratórnych prác CH-17
Vyhodnotenie prezentácií, odovzdanie vecných cien firiem Slovnaft, Duslo a Slovenské elektrárne CH-17
12:30 Záver letnej školy zasadačka ústavu Prof. Polakovič
13:30 Obed

.Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva