Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva sa v roku 2020 neuskutoční!

Z dôvodu opatrení v boji proti COVID-19 sa tento rok Letná škola neuskutoční. Tešíme sa na Vás v budúcom roku!

Zoznam prijatých študentov na minulý ročník LŠ

Vitajte na Letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva

Obsah súboru prednášok tvoria informácie o vzdelávaní a výskume s prírodovedeckým a technickým zameraním, štúdiu na fakulte a vysokých školách vôbec, vzdelávaní v oblasti chemického inžinierstva a environmentálneho inžinierstva, náplni týchto odborov, činnosti a uplatnení absolventov, výskume na ústave a spolupráci s priemyslom. Súčasťou tohto komplexu budú základné informácie o bioinžinierstve a biotechnológii, ochrane životného prostredia a technológiách na využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Praktické cvičenia sa budú konať v troch predpoludniach vo výskumných laboratóriách ústavu v súčinnosti s učiteľmi a doktorandmi, ktorí študentov súčasne oboznámia s vybavením laboratórií, metodikou a technikou svojich výskumných prác. Účastníci kurzu vykonajú cvičenia na niektorých z pracovísk:

  • v laboratóriu biochemického inžinierstva (enzýmová aktivita, fermentácia, stanovenie koncentrácie proteínov),
  • v laboratóriu chemických a biochemických reaktorov (oscilačné správanie chemických reaktorov, činnosť cirkulačného bioreaktora, iónová výmena, termochemický rozklad biomasy),
  • v laboratóriu environmentálneho inžinierstva (procesy biologického čistenia odpadových vôd),
  • v laboratóriu membránových procesov (zahusťovanie roztokov polymérov ultrafiltráciou),
  • v laboratóriu separačných procesov (destilácia a extrakcia kvapalných zmesí).

V úvode a závere popoludňajšieho programu budú mať študenti prístup do dvoch počítačových učební ústavu na spracovanie údajov nameraných v laboratóriu, na prípravu prezentácie jednej z laboratórnych prác v spolupráci s učiteľmi a doktorandmi; v tom čase budú mať tiež prístup na internet. Súčasťou programu sú neformálne besedy so študentmi bakalárskeho a inžinierskeho stupňa o štúdiu a s doktorandmi o ich výskumnej práci a skúsenostiach zo zahraničných študijných pobytov.

Oddelenie environmentálneho inžinierstva ústavu pripravilo na jedno popoludnie exkurzný program s prehliadkou bratislavského vodného zdroja, jeho laboratórií, čistiarne odpadových vôd a vodného diela Gabčíkovo.

Letná škola chemického a environmentálneho inžinierstva bola v rokoch 2007-2009 finančne zabezpečená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci programu „Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“, projekt LPP-0175-06 Veda a výskum – hnacia sila prosperity. Tento projekt umožnil pripraviť letnú školu, pomohol vytvoriť potrebné laboratórne zariadenia a zabezpečil jej konanie. Náplň a priebeh tohto podujatia pozitívne hodnotili účastníci i agentúra. Letná škola však mala veľmi pozitívny ohlas aj v hospodárskych inštitúciách. Na prezentácii laboratórnych prác frekventantov sa zúčastňujú zástupcovia Slovnaftu a i v tomto roku odmenia najlepších vecnými cenami. O užitočnosti podujatia a potrebe pokračovať v tejto aktivite i po skončení finančnej podpory agentúry sa však zhodli aj zástupcovia širšieho okruhu zamestnávateľov. Na základe toho od roku 2010 poskytuje letnej škole potrebné finančné prostriedky Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva. Z nich účastníkom uhradíme ubytovanie v študentskom domove a celodenné stravovanie.

Letná škola vznikla ako súčasť širšie koncipovaného štátneho programu na zvýšenie záujmu študentov stredných škôl o prírodovedné a inžinierske/technické odbory, vyvolaného potrebou zabezpečiť dostatok kvalitných absolventov pre vedecko-výskumnú a technickú činnosť pri tvorbe materiálnych hodnôt. Rastúci dopyt po profesionálne zdatných absolventoch vysokých škôl technického zamerania v posledných rokoch výrazne zvyšoval aj úroveň ich finančného ohodnotenia. Záujem významných firiem o kvalitných absolventov našej fakulty a odboru chemické a environmentálne inžinierstvo sa premieta i do ich spolupráce s ústavom pri odmeňovaní diplomových prác a ročníkových projektov, pri motivácii najlepších študentov štipendiami.

Na druhej strane je zrejmé, že výchova profesionálne zdatných inžinierov s uplatnením doma i v zahraničí vyžaduje snaživých uchádzačov o štúdium a kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu. Zo široko publikovaného prieskumu agentúry ARRA o kvalite výskumnej činnosti vysokých škôl je známe, že naša fakulta sa v rámci Slovenska umiestnila v trojici fakúlt s výrazným odstupom od ostatných pracovísk a v rámci oblasti technických univerzít bola hodnotená podľa kvality svojej výskumnej produkcie výrazne najvyššie. A z tohto prieskumu je tiež známe, že naša fakulta je jedinou univerzitnou inštitúciou v SR, ktorá bola hodnotená vyššie ako analogická inštitúcia v ČR.

Náš ústav venuje veľkú pozornosť vzdelávaciemu procesu, garantuje a realizuje výučbu študijného programu chemické inžinierstvo v bakalárskom štúdiu a programov chemické inžinierstvo a chémia a technológia životného prostredia v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Ústav predstavuje špičkové výskumné pracovisko s vyše dvadsiatimi projektmi z domácich i zahraničných agentúr s dobrým finančným zabezpečením a teda s laboratóriami vybavenými vyspelou technikou, s rozsiahlou publikačnou činnosťou v zahraničných časopisoch a s intenzívnou spoluprácou s priemyslom.Pracovníci ústavu sa vo výskume zaoberajú chemickým, biochemickým, environmentálnym a bezpečnostným inžinierstvom. Zameranie činnosti ústavu predpokladá u adeptov štúdia dobré stredoškolské znalosti z chémie, matematiky, fyziky, prípadne i biológie a vyústi do profilu absolventa s uplatnením buď v oblasti technickej činnosti, investičnej činnosti a riadenia výroby po skončení inžinierskeho štúdia alebo vo výskumnej a vývojovej činnosti po doktorandskom štúdiu.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom kurzu, neváhajte a napíšte nám na adresu: viliam.rizman@stuba.sk a my Vám radi poskytneme podrobné informácie.

Kontaktná osoba

Email: viliam.rizman@stuba.sk

Adresa ústavu

ÚCHEI FCHPT - STU
Radlinského 9
Bratislava 1
812 37

Webová stránka ústavu


ÚCHEI