Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Čo sa nás často pýtajú

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie opakujúce sa otázky, ktoré súvisia s štúdiom na fakulte a mali by Vám pomôcť pri výbere štúdijného odboru. 

Aké výhody má štúdium na FCHPT oproti iným fakultám?

Fakulta má 63 ročnú tradíciu, najlepšiu knižnicu odborných časopisov z odboru chémie na Slovensku, akreditované študijné odbory, ako jediná je gestorom študijného programu Chemické inžinierstvo na Slovensku, má dobré vybavenie prístrojmi a počítačmi, má kontakty so zahraničnými vysokými školami a renomovanými výskumnými inštitúciami, ponúka kurzy pre doplnenie vedomostí zo strednej školy, povinnú jazykovú prípravu študentov a v neposlednom rade absolveti získavajú široké uplatnenie v praxi.

Učí sa matematika a fyzika celých 5 rokov?

Prírodovedný základ sa učí prvé dva roky (matematika prvé dva semestre a fyzika v 2 a 3. semestri, aplikovaná matematika (numerické metódy a štatistika) v 5. semestri).

Ako je to s prijímaním bez prijímacích skúšok?

Dekan odpúšťa povinnosť vykonať prijímaciu skúšku viac ako 90% uchádzačom na základe komplexného hodnotenia. Prednosť majú absolventi gymnázií, SPŠCH a SPŠP, účastníci olympiád a maturanti s dostatočným rozsahom výučby chémie a matematiky na stredných školách.V prípade novej maturity absolventi úrovne A z chémie budú automaticky prijatí bez prijímacích pohovorov. Absolventom úrovne B, prípadne tým, ktorí z chémie nematurujú, sa výsledok maturitnej skúšky započíta do celkového bodového hodnotenia a v prípade zisku dostatočného počtu bodov môžu byť tiež prijatí bez prijímacích skúšok.

Aké sú nároky na vedomosti z matematiky? Je možné si tieto vedomosti rozšíriť?

Fakulta organizuje každý rok kurzy opakovania stredoškolskej chémie, fyziky a matematiky pre tých študentov 1. ročníka, ktorí cítia potrebu zopakovať si učivo a tých, ktorí na strednej škole mali menšiu výmeru z uvedených predmetov. Kurz sa koná v období medzi zápisom do 1. ročníka a začiatkom výučby v zimnom semestri.

Aké sú možnosti štúdia v zahraničí?          

Naši študenti študujú vo výrobných podnikoch a výskumných inštitúciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Diplomové práce sú orientované na aktuálne problémy technologickej praxe a veľká časť študentov má možnosť ju vypracovať na renomovaných zahraničných univerzitách. Potrebná je jazyková príprava študenta.

Ako ovplyvní vstup do EÚ tieto možnosti?         

Možnosti štúdia už existujú, vstup do EÚ môže zlepšiť možnosti uplatnenia absolventov na pracovnom trhu po prechodnom období, ktoré vyhlásili niektoré štáty únie.


Aké sú možnosti privyrobiť si popri štúdiu? Budem mať na to čas ?

Bratislava patrí do regiónu s nízkou nezamestnanosťou a vysokým dopytom po pracovnej sile. V Bratislave je niekoľko študentských sprostredkovateľských servisov, kde je možné zohnať krátkodobú, ako aj dlhodobú zárobkovú činnosť. Je to individuálne, ale mnoho našich študentov si privyrába.

Mám ako absolvent odboru uplatnenie v regióne, kde nie je žiadny klasický chemický priemysel?

Absolventi katedry sa uplatňujú v základnom a aplikovanom výskume, v kolektívoch zabezpečujúcich nábeh a racionalizáciu prevádzok. Úspešne pracujú ako riaditelia podnikov, zastávajú riadiace a organizačné funkcie v útvaroch technického a výrobného námestníka, v marketingu a manažmente podnikov, pracujú v štátnej správe, niektorí sú súkromní podnikatelia. Absolventi s pedagogickou kvalifikáciou pôsobia ako učitelia na stredných odborných školách. Veľmi dobré zárobkové možnosti poskytuje tiež funkcia obchodného zástupcu domácich aj zahraničných firiem pôsobiacich v oblasti distribúcie výrobkov chemického, spotrebného a potravinárskeho priemyslu. Viacerí naši absolventi pracujú úspešne na rôznych postoch aj v zahraničí.


Aká je obtiažnosť štúdia ?                                 

Všetci absolventi stredných škôl sú pri primeranej intenzite štúdia schopní zvládnuť požiadavky teoretického základu.Aké sú možnosti uplatnenia absolventov u nás a v EÚ?                          

V štátoch Európskej únie pociťujú nedostatok kvalitných absolventov technických škôl, otvára sa teda priestor pre našich absolventov pracovať nielen doma, ale aj v zahraniční.


  Aká je výška školného?                       

Podľa vyjadrenia dekana fakulty bude školné na úrovni dolnej hranice určenej zákonom.

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva