Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Štatistické údaje o zárobkoch
Veľmi dôležitú úlohu pri výbere vysokej školy zohráva práve výška zárobku po ukončená vysokej školy.
Podľa platového prieskumu Merces.sk sú najväčšie platy absolventov vysokých škôl v oblasti IT, farmácie ,chemického priemyslu výroby a rozvodu elektriny, účtovníctva a audítorstva.
Odvetvie Priemerný hrubý plat
Najvyššie
nástupné
platy
Informačné technológie 949
Farmácia 917
Chemický priemysel 908
Výroba, rozvod elektriny 873
Účtovníctvo a audítorstvo 866
Najnižšie
nástupné
platy
Cestovné kancelárie,agentúry a pod. 562
Verejná správa 536
Advokátske kancelárie 533
Neziskové organizácie, občianske združenia 505
Základné, stredné, vysoké školy 491

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva