Táto práca bolo podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-LPP-0175-06
Slovenská technická univerzita Bratislava
Fakulta chemickej a potrvinárskej technlógie
Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva
Obsah
 

Štatistické údaje o nezamestnanosti
Ústredie práce sociálných vecí a rodiny (http://www.upsvar.sk/) pravidelne uverejňuje štatistický spracované údaje o nezamestnanosti absolventov vysokých škôl.
Graf zobrazuje počet nezamestnaných absoventov vysokých škôl rozdelených podľa vybraných študijných smerov. Údaje sú z mája 2005.

 

Ústav Chemického a Enviromentálneho inžinierstva